A18:121                          Notarum explicatio.                        Klapper.  Sijdländig.  Een och.  Hårdh.
                                                                                     och leer-.  lera och.    jäsjord.    walls
                                                                                     jordh.      swartmylla.                 äng.
                                                                                 tunnor. cappar. tunnor. cappar.   sommar lass.
   Biörckeby består af 7 hemman om 49 öresland effter cronones
   jordebook. Item ett hemman som intet fins igen, är
   3 1/3 öreslandh, så att heehla byn är 53 1/3 öreslandh.
A. Åker dhet ena åhret godh klapper och leerjord,              79.
B. Item sidländig lerjord och swarttmylla,                                         18.
C. En wreet till heehla byn så när som no 5 / hwillken der emoot
   har en åkerfiell i dhet ena gierdet / af sidländig leerjord
   och swarttmylla,                                                                           16.
D. Dhen andra åhrwägen af godh lerjord och klapperjord,   60.
E. Item sidländig leera och swarttmylla,                                            23.
F. Ängen Blöttian består af hårdwall,                                                                               42.
   I Hwahls ängen äfwen af hårdhwall, bleef dhenne gången
   intet på charta afsatt,                                                                                                    44.
   Skog finnes här till intet närmare än på Ulleråkers,
   Bählingz och Nohrunda häraders allmenning, som dhem
   tillijka med dhe andra byarnne här omkring är effterlåtet
   att hugga. Muhlbete knapt på dheras löth. Intet fiskie eller
   fiskiewattn, des uthan hafwa dhe hwar sina wreetar och hagar af
   löthen instängdt, som skohla uthi special description opp-
   förde blifwa.
   Grannarne.
No 1. Mattz Mickellsson, cronohemman 1 á 7 1/2 öreslandh.
   Hafwer åker till åhrligt uthsäde i gärderna,                          9. 24.   4.                           12 3/32.
B. Åker i 2 stycken wreetar af eenjordh åhrligen,                                               1. 20.
S. En beteshaga af magert bete.
2. Anders Anderson, cronohemman 1 af lijka öretahl sampt
   äng och åker i gierderna med föregående.
T. Åker i 4 stycken wreetar af enn och jäsjord åhrligen,                                      4. 16.
W. En beteshaga af ringa wärde.
3. Anders Oluffsson, 1 frälsehemman, äfwan lijka i öretahl
   sampt äng och åker i gierderna med dhe förre bägge.
U. Åker i 5 wreetar af een och jäsjord åhrligen,                                                  5.
V. En beteshaga af tämmelig gott beete.
4. Hans Andersson, cronohemman 1, har äfwern så mycket
   i förrberörde lägenheeter som dhe förra tree.
X. Åker i 3 stycken wreetar af jäs och eenjord åhrligen,                                      3.
5. Oluff Andersson, skattehemman 1 á 6 2/3 öreslandh, hafwer
   åker i gierderna till åhrligt,                                                  8. 22.      3. 18.                 10 1/4.
   aa. Åkerfiell i dhet ena gierdiet swarttmylla 26 cappaland.
Y. Åker i 4 wreetar af een och jäsjord åhrligen,                                                   6. 24.
Z. En beteshaga af ringa beete.
Å. En slåtterhaga af hårdwalls ängzbåttn,                                                                           2.
6. Pehr Larsson, sankte Erickzhemman 1 á 8 1/3 öresland, hafwer åker
   till åhrligt uthsädhe i gerderna,                                           10. 27 1/2. 4. 14 1/2.             13 7/16.
AB. Åker i 2 stycken wreetar af jäs och eenjord åhrligen,                                    1. 24.
BB. En skarpp och torr beteshaga.
7. Pehr Hansson, cronohemman 1 á 5 öreslandh med ett in-
   lagdt á 3 1/3 öresland, giör tillhopa 8 1/3 öreslandh och hafwer
   i äng och åker lijka som dhe näst åfwanstående.
BC. Åker i wreetar af een och jäsjord åhrligen,                                                   3. 12.
BD. En beteshaga af ringa beete.
   Mählby består af 1 3/4 mantahl om 20 1/2 öreslandh.
G. Åker dhet ena åhret tillhopa med no 1 i Erna, som liggia
   i wadh och fohr med hwar andra, god klapper och lerjord, 31.
H. Åker till dhet andra åhret god lerjord,                               14.
J. Sidländig leerjord och swarttmylla,                                                  23.
K. Äng i Blöttian af hårdwall,                                                                                           15.
   I Hwahls ängen af hårdwall,                                                                                          18.
   Ingen skog och intet fiskie, knapt muhlbete på löthen.
   Flere lägen finnes här till intet, allenast en wreet och en
   beteshaga till hwardera gården som här effter skohla blifa
   oppförde.
   Grannarna.
No 1. Lars Larson, cronohemman 1 á 9 öresland, hafwer åker
   till åhrligt uthsädhe,                                                             7. 7 6/14.  3. 22 2/7.            10 4/7.
L. En wreet af eenjordh åhrligen,                                                                         1. 22.
AE. En beteshaga af ringa beete.
2. Per Andersson, cronohemman 1 á 11 1/2 öreslandh,
   hafwer åker till åhrligt uthsädhe,                                          9.  7 2/3.  4. 23 1/7.             13 4/7.
M. En wreet af lerjord åhrligt uthsädhe,                                                               1.
AG. En beteshaga af ringa wärde.
   Ehrna består af 1 1/4 mantahl om 10 4/6 öreslandh.
No 1. Anders Erichsson, 1 crono 3/4 mantahl á 7 1/2 öreslandh, ligger
   i wadh och fohr med Mählby, åker till åhrligt uthsädhe,        6.  1.       3.  2 1/2.               8 6/7.
2. Hindrich Mattzon, cronohemman 1/2  á 3 1/2 öreslandh.
N. Åker dhet ena åhret af god leerjord,                                  8.  2.
O. Dhet andra åhret af dito jordmon,                                      7.12.
P. En wreet af eenjord,                                                                                            28.
   Blifwer åhrligen,                                                                 7. 23.                         14.
Q. En ängztegh i Blöttian af hårdwall,                                                                                 1.
   Noch i Hwahls ängen dito wall,                                                                                       5.
   Här till är hwarken skog eller fleere lägenheeter,
   allenast knapt muhlbete på löthen.
   ae. Ängz tegh till Giökulla.
   ab. En rörlagdh åkerfiell till