A18:122a(Rubrik:)
Waxahla häradh, Gambla Upsala sochn och by.


(Beskrivning:)
Extract af geometriska charte beskrifnin-
gen öfwer Gamla Upsala Kyrkioby eller Storbyn
uti Gamla Upsala sochn, Waxala härad och Upsala
lähn som finnes sålunda som effterföljer.
Gamla Upsala by eller Storbyn består af 11 chrono
och 1 hospital hemman, alla lika stora, tilsam-
mans 96 öresland, som hafwa följande ägor.
                                                                 1 grad.               3 grad.              4 grad.              1 grad.
                                                           tunnor. kappar. tunnor. kappar. tunnor. kappar. sommar lass.
   A. Lilla gärdet, den ena åhrwägen.
a. Sandjord,                                                                                             16.
b. Skogsjord,                                                                    31.
   B. Norra gärdet, til samma åhrwäg.
c. Moblanda lera,                                    36.      16.
d. Skogsjord och löslända                                                 47.    16.
e. Mojord,                                                                                                46.      8.
   C. Stora giärdet, den andra  åhrwägen.
f. Grund och stenig jord som för des nära situation
   kan i andra graden considereras och är, 28.
g. <  >anda lera,                                      21.     16.
h. Löslända och skogsjord,                                           47.      24.
i. Moo och fråstjord,                                                                                 60.      24.
k. Noch odugelig åker som ligger i linda wal til
   26 tunland och intet lönar mödan at bruka, ey heller
   mechta åboerne hålla dragare dertil för des rin-
   ga höbohl.
   Galgwreten kallad, kan för des aflägenhet
   ey annorlunda upföras än för mojord, hwar-
   est de där hafwa utan nogon wiss proportion
   och innehåller tilsammans,                                                                      43.      28.
D. Byängen, skarp och tofwig, är widlyfftig at
   berga och föga lönar mödan och är tienliga-
   re til beteshaga, men så wida den nu slås
   så kan der fås hårdwals hö,                                                                                            26.
E. Nyängen af bättre gräswäxt och god hård-
   wall til,                                                                                                                           26.
F. Ängstegar uti Hwalsängen af hårdwall til,                                                                       18.
G. En ängsteg på Faxan af dito wall,                                                                                    2.
H. Deras betshagar af föga wärde.
                                                               86.              126.                     166.      28.         72.