A18:123                     Notarum explicatio.                         Lerjord.   Sand-.   Hård-
                                                                                tunor.        jordh.    wall.
                                                                                   cappar.  cappar.  sommar-
 Littra.                                                                                                     lass.
   Gambla Upsala byn består af 12 mantahl á 96 öresland.
A. Haf åker dhet ena åhret till hela byn,                          31.         16.
B. Norra giärdet till samma åhrwägh af lerjordh
   medh brukat och obrukat åker,                                 130.
                                           Gör tillhopa,                     161.         16.
C. Dhet andra åhrs uthsäde af lerjordh medh klappersten ibland,
   både brukat och obrukat åker till,                             158.
   Noch obrukat åker ligger i ny och alldre1 linda, bär intet
   giärna sädh uthan willsinapp,                                      26.
D. By engen består af hårdwall och smått stagg, hel odug-
   lig till engh, tienar bättre til åker,                                                                36.
E. Ny engen af hårdwall till,                                                                         48.
   Noch hafwa dhe skifften uti Hwahls engen af hårdwall, hwil-
   ken är hel oduglig bestående af små enebuskar och
   håhltufwor, men blef denna gången intet mätt för
   dess olägen och wikdlyftigheet skull och kan hela byn få,                            2.
F. En förbuden kogzpark2 till jachtplatz under slåttet.
   Till by hafwa dhe ingen annan skogh på dess enskylte ägor
   som de råda hugga en stöör, uthan dhe hafwa för någon
   tijdh sedan fådt konglig maijtz lof att hugga timmer,
   gärdzel och wedebrandh uppå Norunda, Bahlingz och
   Wlleråkers häraders allmenningar hwilken är belägen
   2 1/2 mihl ifrån byn, dess uthan hafwa hwar sina åker-
   skifften uthi Galgwreeten, item små betes hagar som
   skohla uthi special description upförde  blifwa, intet
   fiske eller fiskewattn, flere lägenheter finnes här intet.
No.                     Grannarna.
1. Crono 1 á 8 öresland, hafwer åker dhet ena åhret,    14.  24.
   Dhet andra åhrs uthsäde, in alles medh sandjordh,      13.    5 1/7.
                                                     Blifwer åhrliget,        13.  30.
a. Åker i Gallg wreeten och af lerjordh till,                       3.
   Ängh in alles till,                                                                                    7 1/6.
b. En liten betes haga widh lilla gärdet af föga wärde.
2. Dito 1 á 8 öresland, har lijka i åker och engh med den
c. förra, för uthan uti wreeten af lerjordh,                         4.   8.
d. En liten betes haga.
3. 1 hemman á dito oretahl3 medh dhe andre och äfwen lijka i
   åker och engh medh dhe förra.
e. Åker i Gallg wreeten af lerjordh till,                             4.
f. En lijten kalftäppa.
4. Dito 1, lijka öretahl sampt åker och engh medh dhe andra.
g. Åker i wreeten af lerjordh,                                          4.
5. Crono 1 af samma beskaffenheet som dhe föregående i alla lä-
   genheeter.
h. Åker uti wreeten af lerjordh till,                                   1.  20.
6. Crono 1, äfwen så i alla lägenheter som dhe förra.
J. Åker i wreeten till,                                                       4.  16.
k. En betes haga i hop med no 8.
7. Dito 1, är lijka i öretahl och andra lägenheter som dhe andra.
l. Åker uti wreeten af sandjordh till,                                 3.  16.
8. Crono 1, lijka proportion i alla lägenheeter medh föregående.
m. Åker uti wreeten af sandjordh till,                               3.  24.
   Betes haga till hopa medh no 6.
9. Dito 1, ähr ochså lijka i alla lägenheter medh dhe föregaendhe4
n. Åker uti wreeten af lerjordh till,                                   3.            
10. Crono hemman 1, äfwen lijka i alla qualiteter medh dhe föregående.
o. Åker uti wreeten af sandblanda lerjordh till,                 4.
   Den afprickade lindan uti Gallgtorppetz wreet brukas af
   torparen, medelst den förra åbon på crono hemmanet,
   wåhlslössheet, instängdt och häfdat, ähr och oförgrijpeligen
   lijkt, som och af bönderne berättas dhet hela torparens
   wreet borde komma under bohlbyn.
p. En lijten kalf tappa5 till no 10.
11. Crono hemman 1, är indelt under melitien, lijka stort i             
   alla lägenheter medh dhe andra.                                       
q. Åker i wreeten af lerjordh,                                          4.        
12. Dito 1 á lijka öhretahl och andra lägenheter  med dhe andra.
r. Åker uti wreeten af sandblanda lerjordh till,                  4.   8.
   Ett kalf hagz ställe.
   Effterskrefne byar och gårdar hafwa sina aker6 och engz fiallar7 uti
   bohlbyns ägor.
aa. Fiäll till kyrckioherdens gårdh.
ab. Fiäll till kongz gården widh kyrckian.
ac. Fiäll till löötgården.
ad. Fiäll till backgården.

_____________
1Fel för älldre.
2Fel för kongzpark.
3Fel för öretahl.
4Fel för föregåendhe.
5Fel för täppa.
6Fel för åker.
7Fel för fiällar.