A18:124c(Karttext:)
< > här på denne sijdan.
< > mötha på denne sijdan.
Gran och tallskoug till smått timber ibland.
Rödning kan uptagas till skougz ängh.
Små löffskoug iblandh.
Mickells måssan mycket sanck i våta åhr.
Ung löffskoug ibland tall och granskoug.
Små tallskoug stå uppå bergen.
Waxahla häradz allmenning tager här emoot.