A18:125                          Notarum explicatio.                   Leer och.  Sandblan-.  Mojord.  Sandjord.  Rödjord.  Hårdh-
                                                                                mulljord.   da lerjord.                                                   walls
                                                                                                                                                                   äng.
                                                                                 tunnor. cappar. tunnor. cappar. tunnor. cappar.      sommar lass.
A. Eekeby, nu Bergzbrunna, hafwer tillförenne bestådt
   af 6 hemman om 43 1/2 öreslandh in alles, men
   sedermera af sahlig herr Tynnis Langman blefne lagde
   till säterie.
B. Åker i norra gierdet af godh leer och mulljordh,         35. 24.
   Item mojord något grund kring backarna,                                                  26.   8.
C. Åker i södra gierdet af god leer och mulljord,            22.
   Item sandblanda lerjord,                                                           12.
   Item sandjordh,                                                                                                       18.
   Item rödjordh,                                                                                                                      4.
                                       Blifwer åhrligt uthsädhe,         28. 28.     6.            13.   4.     9.        2.
   Ängiarna.
D. Wästerängen af hårdwall, mäst öfwerwäxt med
   små sandtufwor, när skähliga åhr äro plägar
   fås,                                                                                                                                                         46.
E. Bondeängen af hårdwall skarpp och torr,
   i åhr af matkar alldeles förderfwat, men
   när skähliga åhr äro kan dher fåås,                                                                                                          50.
F. 4 stycken ängztegar i ängen Mohran, widh Blötan
   belägen, af hårdwall, i goda åhr fåås,                                                                                                       50.
G. En slåtterhaga af södra gierdet från stängd, hårdwall,                                                                             < >.
H. En hummellgård af 468 cupor.
J. En trägårdh af stoora gambla äple, päron
   och kiersbärs trän.
K. Noch en trägård af något yngre åfwannämbde
   slagz trän.
L. En beteshaga af södra gierdet frånstängd, af ma-
   gert bete.
N. 2:ne stycken beteshagar wijd Upsahla åhn af medell-
   måttigt beete.
N. En koohaga wijdh bondeängen af ringa wärde.
O. En skogztracht, tagen här ifrån och giord till
    konungzparck.
   Skogen här till består af tall, gran och löff-
   skogh till gärdzle, stöör och weddebrand nöd-
   torfftigt och lijtet smått timber till foderhuus
   sampt med löftagande till gårdzens eget huus-
   behof, gott muhlbete på skogen, intet fiskie eller
   fijskiewattn. Elliest finnes här en lijten wattn qwarn
   betecknadt med AB och är allenast en sqwalta
   uppsatt blefwen uthi sahlig Tynnis Langmans
   tijdh och wijdh tinget attesterat att stundom
   om åhret med stoor wattnflod kan hon gå
   så länge floden warer men hinner ey till
   gårdzens tarff och sombliga åhr när torcka
   år går hoon intet.
   Des uthan är här till 2:ne uthjordar, dhen ena i
   Söderby om 2 1/4 öreslandh, som bemälte bys åboer giöra till gården derföre
   <      > vid folio dhen andra widh Kyrkiobyn ochså om 2 1/4 öresland, possideras
   för tijden af kyrckioherden till Prästebohlet, vid folio.
   Torpparna här under.                         
No 1. Österlöth Johan Mårtensson, åker i wreeten P, af leerjord, 2 tunnor 24 cappar,
   åhrligen 1 tunna 12 cappar.        
2. Knickartorppet, Johan Swänsson, legat här under tillförende, men bleef
   af höghwälborne herr Fabian Wrede anno 1684 den 7 february till cronones
   skogzwachtar torpp, här ifrån taget, har åker åhrligen i wreeten Q, rödjord 1 tunna
   26 cappar, höö i samma wreet hårdwall, 1 sommar lass.
3. Dammen, Erich Erichsson, hafwer åker i 2 stycken wreetar R, rödjord åhrligen 2 tunnor.
4. Åwijk, Hans Mattzon, hafwer åker i wreeten S, rödjord åhrligen 1 tunna.
5. Anders Larsson, bygdt på gambla bysens tompt.
6. Nybohle, Johan Ersson, äfwen så.
7. Smedztorppett, Anders Mårtensson, åker i 3 stycken wreetar T, af
   mojordh och öhrjordh, åhrligen 2 tunnor 16 cappar, ängh på allmenningz
   Morarn 1/2 sommarlass, som är en teegh till gården, blef denne gången
   intet afmätt, vide folio.
8. Talltorppet, Pehr Erichsson, hafwer åker i 3 stycken wreetar U, af mojord åhrligen 2 tunnor.
9.  Pijhltorppet, Christer Persson, hafwer åker i 2 stycken wreetar X, mojord
   och öhrjord åhrligen 24 cappar.         
10. Edzbro, Johan Pehrsson, hafwer åker i 3 wreetar Y, widh ängen Mohran, till
   åhrligt uthsädhe rödjord 24 cappar.
   ab. Ängztegh till Söderby.
   ac. Dito till Kyrckiobyn.