A18:127(Beskrivning flik:)
Observationer öfwer Berga chartan.
                                     Efter obser-                         Efter charta
                                      vation.                                 beskrifningen.
A. Ena årwägen.            Tunland.                           Tunland.
   Swartmylla och klapurjord, 33.  20 cappar.                  27.
   Mojord,                               6.  30.                                6.
   Röjord,                                5.    6.                                8.
   Hård leera,                           5.                                       5.
   Jäsjord,                              20.  16.                              16.

B. Andra årwägen.
   Lerjord, swartmylla och ler-
   blanda swartmylla,              36.  30.                              32.
   Lerblanda mojord,              12.   2.                               10.
   Moblanda röjord,                 8.  26.                                8.
   Mojord,                             11.   6.                               10.


                   Notarum explicatio.                   Lerjord.      Lerblanda.  Moo-.  Mojord. Rödjord. Jäsjord. Hård-. Hårdh-
                                                                        swarttmylla.  mojord.      blanda.                                           leera.   walls
                                                                       och klappur-                                                                                     ängh.
                                                                       tunnor. cappar. tunnor. cappar. tunnor. cappar. tunnor. cappar. sommar lass.
   Berga består af 4 cronohemman alla lijka stora
   i byamåhl om 48 öreslandh in alles.      
A. Åker dhet ena åhret af godh lerjordh, swarttmylla
   och klappurjordh, något hårdh lera i blandh,      27.                                          6.           8.          16.          5.
B. Dhet andra åhretz uthsäde,                              32.           10.              8.       10.
C. Stoorängen af hårdwall, i medelmåttiga
   åhr kan fås höö dher på,                                                                                                                                            25.
D. Lillängen af dito jordwall,                                                                                                                                         15.
E. En lijten beteshaga till byn af ringa wärde.
   Till byn är ingen skogh, ey muhlbete eller fiskie,
   allenst lijtet skogh i det ena gierdet hwillken
   är förbuden till konglig mayttz och crono-
   nes parck. Dhes uthan finnes här till en
   skogzfiell på Waxahla häradz allmenning,
   bestående mäst af ungh löfskogh och dher dhee
   dhen finge behålla för andras åwärckan
   kunde med tijden tagas löf till bysens eget
   behoff, blef denne gången intet på charta afsatt.
   Grannarna.
No 1. Clemet Larsson, 1 cronohemman á 12 öresland.
   Hafwer åker till åhrligt uthsäde,                         7. 12.        1.   8.         1.        2.         1.       2.                 20.           10.
2. Erich Andersson, cronohemman 1, af lijka
   öretahl, sampt åker, äng och andra lägenheter
   med näst föregåede.
   ab. En lijten beteshaga i några åhr warit oppbru-
   kader till åker, men nu för des swaga
   jordmon skull lägges till muhlbete igen.
3. Erich Oluffsson, cronohemman 1, äfwen
   lijka i örtahl som åker och äng medh dhe
   förra.
   aa. Noch en wreet af rödjord till 1 tunneland,
   såås hwart annat åhr.
4. Pehr Hansson, ochså lijka med dhe förra i alla
   lägenheeter.
   ac. En ängzfiell till Nontuna.