A18:128(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Engeby i Waxala
härad och Dannemarkz sochn.


(Karttext:)
Här stötter och Prestebordet emoth.
Prestebordz egor möther och här.
Hammarby möther på denne sijdan.
Wallby engh proxime.
Byssens betzhagar.
Allmans moran tager emoth på denna sijdan.
Edby proxime.


Affmädt aff undertech-
nadhe, anno 1689.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.