A18:131
Littra.                       Notarum explicatio.                                                              Åker.      Eng.
                                                                                                                    tunnor. cappar.    sommar
                                                                                                                                                  lass.
   Willinge består af 2 hemman 24 örslandh tilhopa, hafwer uthsäde
A. Det ena åhret af lerjordh mycket hård brukat och der till
   medh nu för tijden illa häfdat består till,                                                                 35.
B. Det andra åhrs uthsäde af lerjord till,                       20.
C. Dito swag klapur jordh till,                                       8.
                                                                                                                              28.
D. Engen bestående af skarp hårdwall full medh enebuskar
   bewäxt, nästan oduglig såledz att när torkåhr ähr en
   knapt henne kan slå till,                                                                                                         8.
   En beteshage till bägge hemmanen och elliest inga andre            
   lägenheeter.
                                Grannarna.
1. Enckian hustru Karin, crone augmentz heman hafwer i byaskifft
   9 örsland, uthsår det ena åhret 13 tunnor 4 cappar, det andre         
   åhret 10 tunnor 16 cappar, giör åhrligen,                                                             11.  26.     3.
2. Erick Erickson, Carl Lund arabende hemman, hafwer 15 örsland,          
   sår ena åhret 21 tunnor 28 cappa, det andra 17 tunnor 16 cappar, giör åhrligen, 19.  22.      5.
                                                                           Summa åhrligen,                          31.  16.      8.