A18:133Littra.              Notarum explicatio.                                                                      Åker.           Eng.
                                                                                                                       tunland. cappar.    sommar-
                                                                                                                                                     lass.
   Söderby består aff 4 hemman och effter cronones jordebok till 34 örsland.
A. Tilhopa hafwandes uthsäde det ena åhret af god leerjord till,  18 tunnor.
B. Dito mooblandat jord mycket sweksam till,                            12 tunnor.
                                                                                                                               30.
C. Det andra åhrs uthsäde af leerjord till,                                29 tunland.
D. Dito moblandat jord till,                                                      6 tunland.
                                                                                                                               35.
E. Engiarna, storengen af hårdwall medh enebuskar bewäxt till, 23 lass.
F. Lill engen af hårdwall till,                                                      17 lass.
G. I almanss moran hafwer denna by,                                         5 lass.
                                                                                                                                                   45.
   Uthmarken bestående af nödtorftigt muhlbete, men ingen skog
   till gerdzle eller wedebrandh, inga beteshagar som duglige ähro och
   elliest inga andra lägenheeter.
                         Grannarna.
1. Anders Persson, Danvicks hemman, pratenderar willia hafwe i byn 8 örsland, men
   i cronones jordebok står upfördt för 7 örsland hwar effter des uthsäde     
   räcknade är, hwar effter såås det ena åhret 6 tunnor 5 11/17 cappa, det andra
   åhret 7 tunnor 6 10/17 cappa, hwilket giör åhrligen,                                                   6.  22 2/17.   9 9/34.
2. Niels Hanson, crone rustningz hemman som herr capitein Ruuth rustar före, hafwer
   efter cronones jordebok 15 örsland, hwar af en uthiord i Lilla Söderby
   om 3 örsland, här till hörer och altså i sielfwa byn behållet 12 örsland,
   hwilket här tils icke fyllest nutet2, så wijda som ingen proportion
   uthi skifterne grannarne emellan waret hafwer efter detta
   öhrethal, dy är det effter de 12 örslanden uthräcknadt hwar effter                               
   såås det ena åhret 10 tunnor 18 14/17 cappa, det andra åhret 12 tunnor 9 15/17 cappa, uthi
   Lill Söderby effter de 3 örslanden uthsås det ena åhret 2 tunnor 2 tunnor 28 cappar,
   det andra åhret 2 tunnor 23 cappar, hwilket tilhopa giör åhrligen,                           14.   8 19/34.
   Eng i byengen effter de 12 örsland till,                              10 lass.
   I Lill Söderby eng effter de 3 örsland,                                2 lass.
                                                                                                                                                     18.
3. Trumpetaren Flygares bohemman pratenderar hafwa i byn 9 örsland,
   men effter cronones jordebok intet mehra ähn 8 örsland.
   Hwar effter det uthsår det ena åhret 7 tunnor 1 15/17 cappa, det andra
   åhret 8 tunnor 7 9/17 cappa, hwilket giör åhrligen,                                                     7.  20 12/17. 10 5/17.
4. Johan Dunner, ryttare Rijder och rustar för detta cronohemman praten-
   derar, hafwer i byn 9 örsland men effter cronones jordebok ey
   mehra hafwer ähn 7 örslandh, hwar effter det uthsår det ena
   åhret 6 tunnor 5 11/17 cappar, det andra åhret 7 tunnor 6 10/17 cappar, giör åhrligen, 6.  22 2/17.   9 9/34.
                                                                                                     Summa åhrligen,   32.  16.       47.
   Så wijda desse hemman icke hafwa rätt sina ägor efter jordebockz
   öhrethalet, uthan den som äger största hemmanet i byn, åthskilligestedz
   icke större hafwer än den medh det minsta hemanet, såledz att det hwar-
   ken brukas rätt efter det pratenderade eller jordebockz öhrethalet, för-
   uthan i engen hwarest de åhrligen medh stång dehla. Orsaken att 
   desse twenne heman herr capitän Ruths och bohemmanet waret nä-
   stan öde och intet någon åbo  som ägorna rätt förswarade,            
   men Johan Dunners rustningz hemman waret altijdh wedh macht och bebodt,
   hwarigenom sadan1 orichtigheet kommen är. Dy borde det jämbkas
   och dehlas hwar och en efter dess öhrethal, så frampt de emot hwar
   sin ränta swara kunna.


__________
1Fel för sådan?
2Fel för niutet?