A18:135Littra.                Notarum explicatio.                                                         Åker.        Eng.
                                                                                                         tunland. cappar.    sommar
                                                                                                                                       lass.
   Wallby består af 4 hemman och 48 2/3 örsland tilhoopa, hafwandes.
A. Uthsäde det ena åhret af godh och bärande jordh som leer-
   jordh till,                                                                         39 tunland.
B. Dito moblandat jordh till,                                                 8 tunnor.
                                                                                                              47.
C. Det andra åhrs uthsäde af godh klapur och lerjordh till,  34 tunnor.
D. Dito ähr och mojordh som sweksam är till,                    21 tunland.
                                                                                                              55.
E. Engen bestående af hårdwall till,                                     55 lass.
   I Söderby eng, hwar sina twenne tegar de 3 förste
   hemmanen af hårdwall till,                                                  1 1/2 lass.
   I Bonde mor engen hafwer hwardera hemanet 2 tegar
   af skarp hårdwall till,                                                         4 lass.
                                                                                                                           60 1/2.
   Uthmarken här till är icke synnerlig widh, hwarest icke är
   hwarken gerdzle eller wedebrand, men lijkwähl nödtorftigt
   muhlbete, inga beteshagar eller andra lägenheeter.                             
                            Grannarna.                      
1. Johan Masson, skatte cronehemman, possideras till skatträtten af fru
   Brijte Kruuss på Krusenberg, hafwer i bymählning 13 1/2 öresland,
   der efter uthsår det ena åhret 13 tunnor 1/3 cappa, det andra åhret
   15 tunnor 8 1/3 cappa, noch der till 1 örslandh i Lill Söderby gärde,
   hwarest sås det ena åhret 30 2/3 cappa, det andra åhret 29 1/2 cappa,
   hwilket giör uthi åhrligitt uthsäde,                                                      15.   2 1/2.   17.
2. Johan Simanson, crone augmentz hemman på 4 rustningar, hafwer
   i byskiffte 13 1/4 öreslandh, hwar efter såås det ena åhret 12 tunnor
   25 2/3 cappa, det andra åhret 14 tunnor 31 capp. I Lill Söderby hafwer
   detta hemman och så 1 örslandh hwarest det sår det ena
   åhret 30 2/3 cappar, det andra 29 1/2 cappa, giör åhrligen,             14.  26 1/2.   16 1/2.
3. Erick Hanson, crone augmentz hemman på Hammarby munderingar,
   hafwer lijka öhrethal och lägenheeter medh forestående1,              14.  26 1/2.   16 1/2.
4. Olof Bengtson, skatte cronoheman som possideras till skatträtten
   af fru Brijta Kruuss, hafwer 8 2/3 örslandh, hwar efter             
   uthsåås det ena åhret 8 tunnor 12 cappar, det andra åhret 9 tunnor 25 1/2 cappa,
   hwilket giör åhrligen,                                                                      9.    2 3/4.
   Eng i byängen till,                                                        10 1/2 lass.
   Noch i samma byeng en fiell, crone, om                         4 lass.  
                                                                                                                           14 1/2.
                                                                   Summa åhrligen,          53.  26 1/4.   64 1/2.


_________________
1Fel för förestående.