A18:137Littra.                Notarum explicatio.                                                        Åker.        Eng.
                                                                                                        tunland. cappar.    sommar
                                                                                                                                      lass.
    Hammarby består af 3 hemman och 31 örslandh tilhopa hafwandes.
A. Uthsäde det ena åhret af godh leerjordh till,                                      31.
B. Det andra åhrs uthsäde af god leerjordh till,                     20 tunnor.
C. Dito stenklapur jordh till,                                                15 tunnor.
                                                                                                            35.
D. Engen till byn liggiandes i  skiffte medh Huggby af hårdwall till,                               140.
    En beteshage till hela byn af godt bete, en trägårdh af åthskillige
    fruchtbara trään, en humblegårdh tämmelig godh, fiske i förbi
    flytande åh, kan intet rächras af något wärde, elliest inga
    andra lägenheeter.
                             Hemmanen äro fölliande.
    Skattehemmanet som rustas före består i byn af 18 örslandh, hwar
    efter såås det ena åhret 18 tunnor, det andra åhret 20 tunnor 10 10/31 cappa,
    giör uthi åhrligitt uthsäde,                                                                   19.   5 5/31.    81 9/31.
    Cronohemmanet förbytt ifrån frälse till crone och skattlagt till 3/4 hemman
    rustningz stam, hafwer i byn 8 örsland, uthsår det ena åhret                 
    8 tunnor, det andra åhret 9 tunnor 1 1/31 cappa, giör åhrligen,             8.  16 16/31.   36 < >/31.
    Gammalt crone rustningz hemman, hafwer i byn 5 örsland, sår det ena åhret
    5 tunnor, det andra åhret 5 tunnor 20 20/31 cappa, giör åhrligen,         5.  10 10/31.   22 11/31.
    Desse 3 rustningz stammar hålles munderingar före af
    herr Carl Gerfeldt, hwilka äro hopbygde uthi ett säterij
    och skattehemmanet possideras till skatträtten af förnämbde
    herr Gerfeldt som der till hafwer 2 örslandh uthjord i Eedeby.
E. Huggby består af 2 hemman, hafwandes uthsäde det ena åhret
    af god leerjord till,                                                                             23.
F. Det andra åhrs uthsäde af leerjordh till,                                              22.
    Engen ligger i tegeskiffte medh Hammarby icke medh något
    öhrethal till att byta uthan hwar häfdar sina tegar
    af ålder waret hafwer, hwilket denna by hafwer till,                                                140.
    Hwar sina twenne gode betesshagar till hwardera hemmanet
    och elliest inga andra lägenheeter.
                                Grannarna.
1. Johan Josepson, accademia heman, sår ena åhret 11 tunnor
    16 cappar, det andra åhret 11 tunnor, giör åhrligen,                          11.    8.          70.
2. Mats Ersson, dito accademia hemman, lijka i ägor medh förestående, 11.    8.          70.
                                                              Summa åhrligen,                      55.  16.        280.