A18:139Littra.                    Notarum explicatio.                                                       Åker.      Eng.
                                                                                                          tunland. cappar.   sommar
                                                                                                                                       lass.
    Säfvia består af 8 hemman och 53 2/3 örsland tilhopa, hafwandes uthsäde
A. Det ena åhret af god och bärande jord samt leerblandat till, 25 tunnor.
B. Dito stenklapur jord medh sten och örjord ibland som i tork-
    åhr mycket felt slår, till,                                                   65 tunnor.
                                                                                                            90.
C. Det åhrs uthsäde af god och bärande jord till,                 22 tunnor.
D. Dito sten klapur jord lijka medh ofwanstående till,          45 tunnor.
E. Dito rööjord till,                                                               6 tunnor.
                                                                                                            73.
F. Engiarna, först stor engen af hårdwall till,                         69 lass.
G. Siö engen en dehl af hårdwall till,                                    38 lass.
H. Dito wattn grääs till,                                                       31 lass.
    Dito fräken,                                                                    31 lass.
                                                                                                                                 169.
    Uthmarken här till är af tämmelig stor widd, doch alt uth huggen skog
    så att dee är nu allenast smått byske till fång, godt muhlbete
    Fiske i siön Före såsom och i förbijflytande åh, åthskillige back-
    stugur på bysens oskifte mark och dess uthan någre små
   wretar som af ryttarne brukas. Elliest inga andra lägenheter.       
                                        Grannarna.
1. Anders Andersson, fru Margaretha Gerfeldtz rustningz stam crone,
    hafwer i byn 7 orsland1 hwar efter såås det ena åhret 11 tunnor 23 2/3 cappar,
    det andra åhret 9 tunnor 16 cappar, giör åhrligen,                            10.   19 3/6.     22.
2. Per Carson, dito rustningz stam, hafwer lijka öhrethal och ägor medh
    ofwanstående,                                                                                  10.   19 5/6.     22.
3. Mats Andersson, dito rustningz stam medh föregående lijka uthi ohre-
   thal3 och ägor, nembligen,                                                                 10.   19 5/6.     22.
4. Professor Anders Spoles prabende heman, hafwer lijka medh de
    föregående till,                                                                                  10.   19 5/6.     22.
5. Erick Jöranson, ofwanstående rustningar till augment anslaget,
    ähr af lijka agor2 medh ofwanstående,                                               10.   19 5/6.     22.
6. Hans Persson, dito till samma rustningar augment, äfwen lijka
    medh närstående till,                                                                          10.   19 5/6.     22.
7. Frelsehemman, under herr Lejon Cronas ärfwingar, hafwer lijka
    öhrethal och ägor medh de föregående,                                              10.   19 5/6.     22.
8. Frelsehemman under fru Maria Hägerstierna, hafwer i byn 4 2/3 öresland,
    uthsår det ena ahret4 7 tunnor 26 2/3 cappa, det andra åhret 6 tunnor 12 1/8 cappa,
    giör åhrligen,                                                                                       7.     4.           15.
                                                                          Summa åhrligen,         81.   16.         169.
    Rågången emellan Nontuna och denna by är twistig och på
    ingen dera sijdan några goda eller gilltiga rör, uthan hwar
    häfdar om annan denne twistige parck.

______________
1Fel för örsland.
2Fel för ägor.
3Fel för öhrethal.
4Fel för åhret.