A18:141Littra.                  Notarum explicatio.                                                    Åhrligt uthsäde.    Eng.
                                                                                                                        åker.               sommar lass.
                                                                                                                tunland. cappar.
    Edeby består af 5 heman och en skatte uthiord, tilhopa 32 örsland, hwar
    till ähr uthsäde det ena åhret till 61 tunnor 20 cappar, der af
A. uthij bygärdet af god ler och swartmylla till,                                26:
B. Dito af lerjord något rödmylle blandat till,                                     4: 29.
C. Dito af moo och swartmylla med stenklapur till,                            5: 17
   Desse efter föliande uthsäden hafwer hwar granne för sig uthan
    något öhrethall af hagar och swinwall uptaget som nedan
    före till hwart hemman serdeless annotherat ähr, hwilket
    tillhopa ähr af mäst röjord till,                                                      25:  6.
D. Det andra åhrs uthsäde bestiger till 62 tunnor 17 cappar, der af
    god ler och swartmylla jord till,                                                    36:  6.
    Dito en fiell af samma jordmon uthi Hammarby gärde som på
    dess charta noterat finnes till,                                                         1: 11.
E. Dito uthaf lerjord röblandata till,                                                    2: 22.
F. Dito moblandat swartmylla till,                                                      4: 18.
G. Dito röjord till,                                                                             5: 25.
H. Dito af engen en wret uptagen af röjordh till,                                 4: 11.
    Dess uthan hafwer hwar granne för sig serdeles tegar                  
    af engen uptaget som till hwart heman för sig anno-
    terat finnes tilhopa af röjord till,                                                      7: 20.
    Uthaf föregående blifwer åhrligen till hela byn 62 tunnor 2 1/2 cappa, der af
    god jord af första graden,                                                                                            31. 24 1/2.
    Af andra graden,                                                                                                           3. 25 1/2.
    Af tredie graden,                                                                                                           5.   1 1/2.
    Af sidsta graden,                                                                                                         21. 15.
            Engiarna in alles till 48 lass, der af
J. Slotthagen af god hårdwall till,                                                                                                         28.
K. Kijhls engen mycket skarp och torr af hårdwals höö till,                                                                  14.
    Lusen en eng uthi Hammarby ägor af hårdwall till,                                                                              6.
    Här till ähr hwarken skog, muhlbete eller fiske, föruthan i
    åhn af föga wärde.
                              Grannarna.                          
1. Hamarby skatte uthjord begynner på norre ändan som hafwer i bymählning 2 örsland.
    Hwar efter uthsås åhrligen i bygärdet,                                                                            2. 23 1/3.      3.
    Af engen, en teg uptagen af 14 capland som ähr åhrligen,                                                     7.
2. Anders Peersson, cronohemman regementz skrifwarens Nyboms rustningz stam.
    Hafwer i byn 8 1/2 örsland, uthsår åhrligen,                                                                  12.   4.         12 3/4.
    Af beteshagen uptaget som uthsås 2 tunnor 16 cappar af swijnewall uptaget till
    samma åhr 4 tunnor 11 cappar, det andra åhret af engen uptaget trenne tegar
    tilhopa om 2 tunnor 7 cappar, hwilket gör åhrligen,                                                       4. 22.
3. Erick Peersson, cronoheemman augment till Hammarby rustning, hafwer i byn
    lijka med förestående, nembligen 8 1/2 orsland1 och åhrligen uthsår,                             12.   4.         12 3/4.
    Uthi dess hage åker till 3 tunnor 20 cappar, dito på swinwall 2 tunnor 28 cappar, det an-
    dra åhret af engen 2 tunnor 13 cappar, gör åhrligen,                                                      4. 14 1/2.
4. Enckan hustru            , cronohemman inlagt uthi en stam med Anders
    Persons hemman, hafwer i byn 5 örsland, uthsår åhrligen,                                               7.   4 1/3.      7 1/2.
    Uthi hagen uthsås 2 tunnor 16 cappar, uppå swinewallen 1 tunna 30 cappar, det andra
    åhret af engen 1 tunna 6 cappar, gör åhrligen,                                                               2. 26.  
5. Robbert Peersson, cronehemman lijka öhrethal och uthsäde med förestående,                7.  4 1/3.       7 1/2.
    Uthaf hagen och de andre wreterne åhrligen,                                                                  2. 14.
6. Peer Nielson, frellsehemman under Krusellerne, hafwer i byn 3 örsland, uthsår åhrligen, 4.   9.           4 1/2.
    Uthi wretarne åhrligen,                                                                                                   1. 25 1/2.

_____________
1Fel för örsland.