A19:4                   Beskrifningen.

     Lundby beståår af 4 hemman af hwilka 2:ne äre crone, 1 skatte och 1 frelse.
A. Åkeren dhet ena åhret swart mylla,                            25 tunland.
B. Jäsjordh med uhrfiällen i Brunna gierdhe samt wreten,  8 tunland.
C. Dhet andra åhret swartmylla,                                     27 tunland.
D. Jässjordh,                                                                   6 tunland.
E. Ängharna wedh fiellen i Ytter Graans stoorängh och Båhlsta ängh
     belägen, kan bergas hårdhwallz höö sommar lass,         32 lass.
     Starrhöö,                                                                     16 lass.
     Skough så till timber som huusens reparation sampt nödhtorfftigt
     gierdzle och weedhebrandh och muhlbeete är till dhenne by.
     Åhrligit uthsädhe af 2 graden 26 tunnor, af 4 graden 7 tunnor. Ängh hårdhwall 32 lass och starr 16 lass.

                        Grannarna.                                                                   Byamåhlet.   Åker.     Åker.        Ängh.        Ängh.
                                                                                                                                   swart-.  Jässjordh.  hårdhwall.  Starr.
                                                                                                                                   mylla.   
                                                                                                                                   tunland.  tunland
                                                                                                                 ahlnar.      2 graden.  4 graden.  2 graden.  2 graden.
     Trompetaren Jacob Orfeldt crone, hafwer i byamåhl,                            24 1/2.       6 31/101.    1 148/202.   7 77/101.    3 89/101.
     Hans Carlsson frelse, hafwer byamåhl och såår åhrligen,                        23.           5 93/101.    1 60/101.     7 29/101.    3 65/101.
     Johan Andersson skatte, hafwer i byamåhl och såår                               28 1/2.       7 34/101.    1 197/202.   9 3/101.      4 52/101.
     Trompetaren Jacob Orfeldt crone, hafwer i byamåhl och såår åhrligen, 25.            6 44/101.    1 74/101.    7 93/101.     3 97/101.
                                                                                                                                26.             7             32.            16.

     NotaBene. Dhesse 2:ne tompter som Orfeldt trompetaren på sin löhn
     bekommit för boostelle, hafwa warit 2 hemman och nu honom
     förundte at bebyggias till 1 hemman eller gårdh i byn.