A19:6                 Beskrifningen.

     Nyckelby beståår af 2:ne hemman af hwilka är 1 skatte och 1 crone, sampt een uthjordh
     inne i byen belägen och en uhrfiell i åker allenast i Pollisti giärdhe belägen, här till är och
     3:ne torp hwars åker och ängh inrächnat är medh byåkeren.
A. Åkeren dhet eena åhret swartmylla mycket klapperblanda och många löhnbergh
     som man intet skiönia kan,                                        28 tunnor.
     Skougzjordh gruusblandha,                                        7 tunnor.
     Jässjordh som ingen annan sädh kan bära än hafra,   10 1/2 tunnor.
                                                                                                            45 1/2 tunna.
B. Dhet andra åhret swartmylla mycket klapperblanda,   26 tunnor.
     och af samma aarth som förra åhrs uthsädhe.
     Skougzjordh gruusblanda,                                           5 tunnor
     Giäsjordh,                                                                  7 1/2 tunnor.
                                                                                                            38 1/2 tunna.
                                                                                     Hårdhwall.         Starr
                                                                                     sommar-           sommarlass
                                                                                       lass.
     Engiarna dehlz skarp hårdhwall och mossbotten           höö.
     sampt en stoor dehl starr,                                            37.                     26 lass.
                                 2 graden.          3 graden.                4 graden.
     Åhrligit uthsädhe,   27 tunnor.       6 tunnor.                9 tunnor.

     Skough till nödtorfften så till gredssle3 som weedhebrandh men ingen timber-
     skough, nödhtorfftigt muhlbeete, lijtet fijske som doch föga kan rächnas effter dhet är
     så afläges från byn sampt gallstrandh, een hage till hwardera gårdhen.

                               Grannarna.                                                                     2 graden.                     3 graden.                      4 graden.               1 graden. 2 graden.
     Crone gårdhen 11 2/3 öresland, Johan Ehrsson såår åhrligen,         6 tunnor 20 59/95 cappa. 1 tunna 15 162/429 cappa. 2 tunnor  6 3/4 cappa.   9 lass.     6 lass.
     Skatte gardhen1 33 2/3 oresland2{ Lars Philipsson} såå åhrligen,} 19 tunnor 7 cappar.        4 tunnor 7 260/429 cappa. 6 tunnor 11 1/2 cappa. 26 lass.   19 lass.
                                                         Hustru Marja.     tillsammans.
     Uthjordhen 2 öresland, såår åhrligen,                                             1 tunna. 4 36/95 cappa.                  9 cappar.                         13 3/4 cappa. 1/2 lass.    1 lass.
                                                                                        Summa.    27 tunnor.                        6 tunnor.                         9 tunnor.                      37 lass.   26 lass.


____________
1Fel för gårdhen.
2Fel för öresland.
3Fel för gerdssle.