A19:8               Beskrifningen.

        Kräggia hafwer fordom effter cronones jordhebook warit 3:ne hemman, hwar af 2:ne crone hemman
        hwardera warit 12 öresland och dhet 3:die 8 öresland, som giör tillsammans 32 öreslandh.
A.a. Uthsädhe dhet eena åhret, gruus och klapper medh moo jordh tillsammans och skougz jordh, 19 tunnor.
   b. Leerjordh,                                                                                                                               8 tunnor.
   c. Hafwer jordh nyss af skougzmarken rögdh,                                                                              4 tunnor.
                                                                                                                                                             31 tunna.
B.a. Dhet andra åhret, gruus, klapper medh moo och sandjordh iblandh,                                        11 tunnor.
   b. Leerjordh,                                                                                                                             10 tunnor.
   c. Hafwer jordh medh nyss uptagen skougzjordh,                                                                         6 tunnor.
                                                                                                                                                              27 tunnor.
       Torparens åker af moojordh och skougzjordh in alles begge åhrs wägarna, hwilket
       uthsädhe iblandh bysens uthsädhe blifwer infördt och effter öhrtahlet dehlt
       såsom dhet i forna tijdher 3:ne böndher dhenne by bebodt, som betstiger till,              10 tunnor.
                              Ängarna.
C.   Stoorängen af skarp hårdhwall som mäst af höghländt skougzmarck är uprögdh
       och nu medh hwijt mossbotten och buskasie bewäxt, sampt en stoor deehl sälte
       och staggwal som intet grääs bär och kan dher meddelmattige1 höö åhr bergas,           20 lass.
D.   Norr ängen af dito jordhemon doch något bettre,                                                          9 lass.
E.   Noch Kiätt ängen af dito jordhemon,                                                                            6 lass.
       Torpparens ängar tillsammans af groff starr,                                                               10 lass.
       Ingen trägårdh ey heller tillfälle at anläggia någon.
F.   Een lijten humblegårdh om 100 kupor.                                                         
G.   Skough och gierdzle till weedhebrandh sampt muhlbeete till nödhtorfften af tall och graan.
       Siöstrandhen är wähl temmelig långh, men alt gallstrandh så at dhet föga kan rächnas emedhan
       strandhen sluther sigh alt uth i siön, sampt mycket långhgrudh3 som af chartan sees kan.
H.   Een lijten kahlgårdh2.
J.    Twenne beetzhagar till byn, koohagen och Dahlkarshagen.
       Åhrligit uthsädhe 9 tunnor af besta jordhmon, 15 tunnor af gruus, klapper, sandh och moojordh 10, hafwer och nys uprögh jordh
       medh torp åkeren.

                  Grannarna.                        Af besta.     Af gruus.             Af sembsta.  Höö.       
                                                              jordhmon. klapper och sand-. jordhmon.    hårdwall.      Starr.
                                                                               jordh.                                       sommarlass.  lass. säthan.
                                                               tunnor.                                  tunnor.
                                                                   cappar.             cappar.           cappar.
12.                                                          3.   12.    5 tunnor. 20.             3.     24.           13.          3.       6.
12. }  Öreslandh såår åhrligen,   {           3.   12.    5 tunnor. 20.             3.     24.           13.          3.       6.
8.                                                            2.     8.    3 tunnor. 24.             2.     16.             9.          2.       4.
                                         Summa.        9.           15.                            10.                     35.         10._______________
1Fel för meddelmåttige.
2Fel för kåhlgårdh.
3Fel för långhgrundh.