A19:9(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Mansängen uthi Kallmar
sochn, Håbo häradh
belägen.


                  Beskrifningen.

       Mansängen hafwer warit een uhrgammall crone
       ängh som fordom bergatz till cronas behoff. Men nu
       öfwerstens undher lijfregementet på lön påfördh.
A.   På ängen kan åhrligen bergas à 1 1/2 lass berächnat
       på tunlandett hårdhwall,                            20 sommar lass.
       Starr höö,                                                 20 sommar lass.
                                                  Summa,        40 sommar lass.
B. C. Ängzwachtaren Tommas Ehrsson.
       Hafwer 2:ne åkrar af sandhmoo
       till 3 1/4 tunna in alles som han
       åhrligen giodher1  och såår stundhom
       medh korn och stundom medh rogh.


Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Wäckeby wreetar i Kllmar3 sochn och Håbo häradh mötha.
Eeneby angh2 i Kallmar sochn möther.
Sandmoo
Kiälla.
Sandmoo.
Runsteen.
Wäckeby ängh möther i dito sochn.
En präst fiäll i Kallmar sochn möther här.
Ytterhby bys äghor mötha i Kallmar sochn.

______________
1Fel för giödher.
2Fel för ängh.
3Fel för Kallmar.