A19:12                     Beskrifningen.

     Ahlby beståår af 2:ne hemman, 1 crone och 1 skatte.
A.  Åkeren dhet ena åhret leermylla och klapper,   10 tunnor.
B.  Tallmoo af sandöhr,                                           2 tunnor.
                                                                                          12 tunnor.
C.  Dett andra åhret leermylla och klapper,             14 tunnor.
D.  Tallmoo och giääsjordh,                                     5 tunnor.
                                                                                          19 tunnor.
     Åhrligit uthsädhe af byn 12 tunnor, af dhen sembsta 3 1/2 tunnor.
E.  Ängh af hårdhwall och mossbotten,                 30 sommar lass.
     Starr och kräckfooth,                                      28 sommar lass.
                                                                                          58 lass.
     Godh skough så till timber till huusbyggnadh som gerdzle och weedhebrandh.
     Godt muhlbeete, intet fiske.

                          Grannarna.
     1 skatte 14 öresland, såår åhrligen,     8 tunnor 23 cappar, 2 tunnor 16 cappar, 21 3/4  21 1/4 sommar lass.
     1/2 crone 5 öre och 8 penningland, såår åhrligen
            medh wreeten,                             3 tunnor 9 cappar,  2 tunnor 8 cappar, 8 1/4   6 3/4 sommar lass.
     Wreeten till cronegardhen1.
     Wretarna till skatte gardhen1 dhena2 lijgger ödhe för dhen obarandhe3 jordhemon
     och dhen andra såås af torparen, dhen            och dhe andre torpen är
     backstugur som Ahlmås folck inhysas uthi.
     Dhenne åker fiell och ängzfiell är fordom brukat undher lillgårdhen i Ahlby, men
     nu för till dehlningh gifwin till tolfmannen Per Johansson i Öhnsta.
o.  Äro dee twenne åkerstyken hwilka den 24 juji 1699 af mig un-
     derteknat uthi crono befallningzmans herr Mårten Litz
     sampt länsmannens och några af nembdens nähr-
     waro äro uthsedde och uthmätte till Tälgby uthjord som secreteraren
     wälborne herr Mathias Edenberg wunit ifrån skattehemman< >
     där sammastädes efter een Håbo häradz contu masill da< >
     daterat den 11 may 1694, sampt då för tiden warande landzhöfdinge < >
     wälborne grefwe herr Jacob Gyllenborg derå gifne executoria< >
     till ofwan benemte befallningz man och innehåller 2 tunnor 4 1/4 cappa.
     Ähr ett stycke äng som sammaledes är tilldelte bemält uthjordh < >
     som swarar emot des area som uthjordn bör bekomma.
             Stockholm den 7 augusti 1699 Jacob
                                                                   Hagman.
           NotaBene. På andra sidan stående.

_______________
1Fel för gårdhen.
2Fel för dhen ena?.
3Fel för obärandhe.