A19:16



            Notarum explicatio.

     Walla 2 1/2 hemman af ålder effter jordboken.
A.  Uthsäde dett ena åhret,              25 tunnor.
B.  Uthsäde dett andra åhret,           27 tunnor.
                                                              52 tunnor.
             Såår åhrligen 26 tunnor.
o.  Denna åckeren hafwer länge legat i öde för den ohrsaken skull
     att jordmonen är myket ofrucktbara, är fördenskull intet rächnadt
     med den andra åkeren som är,                                   4 tunnor.
C.  Ängen belöper sig till hårdhwalls höö,                      44 sommarlass.
     Skog finnes effter nödtorfften till gertzl och stöör samt weedbrand.
                           Grannerna.                
1.  Norgården 3/4, förmedhlat för 1, Per Hansson hafer bymåhl,                44 ahlnar.
2.  Millangården 3/4, förmedhlat för 1, Ohl Rassmonsson hafer bymåhl,    37 ahlnar.
3.  Södergården 1/2, generalfehlt tymestare Johan Matzsson,                    29 ahlnar.

     Såsom man af gambla frälsse intet kan finna rätt öhretahl hwarken
     cammar archivo eller nogor stans af allmogen, alt därföre kan man
     intet bättre påfinna än sökia dheras öhretahl och åker dehlning effter stång
     eller ahlntalet af åkerskiffternas bredd.