A19:17a(Beskrivning:)
Rönninge by i Upplandh, Danneryd skiepzlag och Täby
sochn afmätt anno 1690 af Petter Arosander och lik-
mätigt methoden öfwerseed och rättat anno 1704
        af Lars Kietzlingh.

No.                                                                         2;dra.                   4:de.              Somarlas.
                                                                               graden.                graden.           hård-.  star
                                                                                                                                val.
                                                                         tunnor. cappar. tunnor. cappar.

   Rönninge består af 2:ne frällsse hemman
   á 8 öresland, hwardera ett under Nässby gref-
   winnan högwählborne fru Ebba Jaqvetta Sparre
   tillhörigt, det andra frällsse hemmanet är
   i föllje af konglig reductions commissions resolu-
   tion af den 19 november 1696 såssom bröst arfwinge
   donations godz natur med 1694 åhrs renta
   ifrån kongliga rådetz herr grefwe Nils Brahes
   erfwingar indragit och är befunnen af följande
   lägenheeter nembligen.               
a. Deht ena åhrs uthsäde i södra giärdet af sand
   och mooblanda lera dehls något hårdbrukat,                    7.      20.
b. Dito giärde san, moo och jääs jordh,                                                       9.      16.
c. Dhet andra åhrs uthsäde i norra giärdet af sandblandat
   lera något klapper achtig,                                                2.       12.
d. Dito giärde tall och biörkmoo sampt sand och
   jääs jordh,                                                                                               9.
e. Wreten widh torpet Lööt af sand och moojordh,                                      2.      16.
f. Noorängen widh siön emot Arninge rörgång
   består af skarp hårdwall är något skogwäxt,                                                                   6.
g. Slåtter kiärret på skogen af starr botten,                                                                                8.
h. Stoor ängen widh saltsiön består af star och måss-
   botten sampt litet skarp hårdwall till,                                                                               4.     22.
                                                                                        10.                     21.
   Åhrligt uthsäde på hela byn i skifte,                                  5.                     10.     16.     10.     30.