A19:17b(Beskrivning:)
No.                                                                          2:dra graden.     4:de graden.      Sommarlass.
                                                                                tunnor. cappar. tunnor. cappar. hård-. star.
                                                                                                                                   val.
J.  Uthmarken består af godh och nödtortig fångskogh till
     wedebrand och giärdefång sampt litet muhlbete men
     ingen timmer eller löfskogh.         
     Lijtet fiskie i Rönninge siön hwarest dhe kunna få
     någon små fisk, men berättas der intet wara
     brxen1 eller någon ymnogheet på annan grof fisk.
     Uti saltsiön hwarest dhe hafwa sine katzor är nå-
     gorlunda godt fiskie om wåren medhan fijskie le-
     ken ähr, men som byssens egor ey stort sträker
     sig der uti att dhe på sitt egit watten kan hafwa
     något nothwarp eller andra fiskie redskap, ty är
     detta ey så serdehles att considera.
               Hemmanas proportion.
1.  Frälsse hemman 1 á 8 öresland, under Nässby som
     bonden Anders Erichson åbor, hafwer åhrligt uth-
     säde i skifte med det andra hemmanet,                   2.   16.            5.     8.              5.     15.
                      7 tunnor 24 cappar, 20 lass höö.
2.  Frällsse hemman 1 á 8 öresland, som bonden Anders Olofson
     åbor hwilket hemman til föllie af reductins com-
     missions resolution af den 19 november 1696 såssom bröst arf-
     winge donations godz natur kommen medh 1694
     åhrs renta ifrån sahlig kongliga rådet högwählborne gref Nils
     Brahes erfwingar att indragas och således i föllie
     af hans nådes högwählborne herr baron och landz höfdingen
     herr Johan Hoghusens order af den 29 juni förledet åhr
     1693 efter methoden kommer att skattläggias och
     hafwer åhrligt uthsäde i skifte medh dhe
     andra hemmanet,                                                   2.   16.            5.       8.            5.   15.
                           Summa 7 tunnor 24 cappar, 20 las höö.


3.  Oskattlagda frällsse torpet Löth på bysens egor hwilket
     ofwanbemelte sahlig högwählborne herr grefwe Brahes erf-
     wingar intet tillika med gården afstått utan
     torparen sedan giort dagzwärken till sätegården
     till dess för någon tidh sedan crono befalningz-
     man låtit honom sådant förbiuda, hwilket
     hafwer fölliande legenheeter, nembligen.
4.  Uthsäde uti 2:ne wretar af sand och moojordh,                              2.     22.
5.  Ängen neder widh saltsiön, består helften
     af starr och hälften af medelmåttig hård-
     waldh till,                                                                                                               3.     3.
6.  Ett ängz stycke som torparen näst förbudit
     ähr af byssens skogh instängt och lagt til
     sin äng som bönderne i byn pratendera,
     han deht skall uthläggia och är ey af något
     synerligt wärde, fongskog och muhlbete
     niuter han på byssens skog sampt fiskie
     i salt siön.                                                                                     2.     22.
                 Åhrligt på torpet,                                                              1.     11.            3.     3.


(Beskrivning flik:)
Rönige by i Upplandh, Danderydh skepzlag
och Täby sochn, afmät anno 1690 af Petter
Arosander och lijkmätigt methoden ofversedd och rättad anno 1704
af L. K.
Rönge består af 2:ne frällse heman á 8 öhresland hwardera
et under Nääsby, grefwinnan högwelborne fru Ebba Jaqbetia
Sparre tillhörigt, dhet andra frellsehemmanet
är i föllie af kongliga reductions commissions resolution
af den 19 nobember 1696 såssom bröst arfwinge donations godz
natur medh 1694 åhrs renta ifrån kongliga rådet
herr grefwe Nils Brahes erfwingar indragit
och ähr befunen af foljande2 legenheter, nemligen.

a. Dhet ena åhrs utsede.


(Under ramen:)
8 penningar.

____________
1Fel för braxen.
2Fel för följande.