A19:19(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer råågongarna emellan Grillby, Libby och Tiuhla byar uthi
Täby sochn, Danneröö skepzlagh, som twistas om, sampt een skatte
uthjordh till Libby belagen1 i Grillby eller Gribby giärde och beståår
af 2:ne åkerfiellar.


(Beskrivning:)
Effter hans nådhes höghwählborne baron och landzhöfdingens herr Jacob Gyllen-
borgz till migh ankommna ordres de dato den 4 maij 1695, att afmäta och uthbryta, en
skatte uthiordh i Grillby eller Gribby uthi Täby sochn, Danneröö skepzlagh sampt up-
gåå byaskillnaden effter rågongerne emellan bemelte Grillby, Libby och Tiuhla, alt
derföre hafwer iagh parterne sådant i rettan tijdh comunicerat och dhet at företaga deter-
minerat den 20 maij, då jagh mig tillijka medh cronones befallningzman wählbetrodde
Abraham Urlander oss om morgonen på platzen infunne ransakningen at före-
taga, dherest sigh och präsenterade på hans högh grefwliga excellens och kongliga rådetz herr Nihlz
Brahes wägnar dhess befallningzman, på wählborne herr Carl Lagerfeldtz wägnar dhess
bondhe på Tiuhla och på rustningzhemmanet Libby wagnar2 secreteraren herr Petter
Dijkman.
1.  Företogz rågongen emellan Tiuhla och Libby, som togh sin begynnelse strax wed
     sädhes giärdhe littra A, eett godt 5 stena röör wijsandes linien N.O.T.O. nedh till
     Rönninge siön och är dhess fattleek som figuren uthwijsar.

Litra B. Är och ett godt 5 steena röör sunnan för
     Hestinge torpet, hwilket ligger i en sanch-
     achtigh och slutter backe continuerandes
     samma linia nedh till siön. Om dhenne
     röörgongh wore herr secreteraren och Tiuhla
     åboen på sitt herskapz wegnar samse och
     sadhe bondhen, dhe alltijdh hafwa hållit detta för skillnadh emellan Litby och Tiuhla,
     men intet emellan Grillby eller Gribby och Tiuhla.
2.  Företogz rågongen på norre sijdhan upföre ifrån Rönninge siön, dherest lig-
     ger ett 5 steena röör i gårdzfahret lijtet ifrån siökanten på en sanck platz littra C,
     hwilketz hiertesteen lijtet synnes uhr jordhen inundher gårdhen, men dhe 4 sijdhestenar-
     na wore alldehles nedhsunckna, doch berättade Hestinga torparen dhem lijkwähl för
     någon tijdh sedhan hafwa syntz uppe uhr jordhen, hwilken wijse ifrån sigh wijste linien
      N.T.W. som secreteraren förmenar wara en skillnadh emellan Libby och Grillby
     eller Gribby.
Littra D. Finnes fuller 5 steenar hardt wedh giärdzgårdhen, dhem hans högh grefliga excellentz
     befallningzman hölt före kunna betiena sigh aff, men hiertestenen lågh
     lijtet ifrån gårdzstoon och wändhe sigh som figuren uthwijsar och dher
     kanskie om han intet warit rubbat bettre
     kunna betient Libby jordhägare än Gribby,
     alldhen stundh dhen flaata sijdhan då hallit medh
     Libby och medh hwassa hörnen som är medh
     ena continuerat linien i öster nedh till siön
     medh dhen andra wijst wester in på neste 5 steena röör af orsack dhen flata
     sijdhan hadhe då legat Libby och dhen 3 kantige åth Gribby.
Littra E. Ähr ett godt 5 stena röör 140 ahlnar öfwan före i backen wedh giärdzgårdhen
     emellan Libby och Gribby, wijsen rett fyre kantigh och satter snedt före at
     han med sitt ena hören wijser linien nedh till Röninge siön till råån
     littra C och medh dhet andra hörnet continuerar han rågongen emellan
     Libby och Gribby till gårdhzlyckan littra F vide figuren.
     Sluthes altså här medh herr secreterarens prätende-
     rade rågongh emellan Gribby och Libby hwadh ägoskil-
     nadhan wedh kommer.
3. Föllier nu hans högh grefliga excellences och kongliga rådhetz fullmechtiges på be-
     ropadhe råågongh, nembligen som tager sin begynnelse littra D, gåen-
     dhes dher ifrån S.T.W dher steen synnes gifwa anledhningh effter sin kant
     S.W. som sees af steenens figur littra D, continuerar så wijdare detta
                                                                                       strecket.


strecket S.T.W. till littra G, hwarest herr befallningzman uthwijser
ett 5 steena röör som effter compassen och wädherstrecket ligger
som dhess fattleek uthwijsar, nembligen,

     up i en lijten backa och beståår af 8
     steenar iblandh hwilka hierte
     steenen är nedh widh jordhen 4 kan-
     tigh och öfwan på en hwass rygg och
     kommer så in på twärnan af stee-
     nen och gåår uth nästan på en
     kant, littra H.

Befallningzman gåår så dher ifrån än wijdare S.S.W. up uthi Libby bac-
ken till en råå, hwars hiertesteen är af ofwan tl stoorleek, tämmeliga stoora
äre och sidhe stenarna och till tahlet 6 stycken liggiandhes i en stoor o-
ordningh som figuren klarare demonstrerar littra J.

     Än wijdare continuerar befallningzman
     samma wädherstreck S.S.W. till eett femsteena
     röör littra A, som ståår uthan för Libby
     giärdhes gårdh, hwarest wij först betyga
     om morgonen emellan Tiuhla och
     Libby och dher medh förmenar befall-
     ningzman sigh sedhan föllia Tiuhla råå-
     gongh åth, nedh till 5 steena råån littra B
     ochså i Rynninge siön. Instengiandes
     härmedh Hestinge torpet ifrån Libby
     och undher Gribby eller Grillby, hwilket
plantan wijdare uthwijsar och will här medh wijsa at Libby på
detta settet ey komma till siön, som lijkwähl ligger emellan
Tiuhla och Gribby, dhe dher begge gåå till siöss som liggia på
hwar sin sijdha om Libby, men Libby som emellan ligger
stenges dher ifrån.
Ytterst fans ey heller tecken till någon richtig giärdzgårdh warit
stengdh emellan Hestinge torpet och Libby effter denne rågonghen
uthan allenast ett rijslagh som småningom effter handh åhrligen är då
och då fäldt dher emellan för creaturen skull, at dhe ingen
ohängna skulle giöra.
                                               Anbelangandhe


     Anbelangandhe uhrfiellarna eller effter jordhebooken kalladhe
     skatte uthjordh uthi Gribby eller Grillby wara belägen, som
     skall höra skattehemmanet Libby till, hafwer iagh funnit
     denne berettelsen, nembligen.
1.  Pans littra K, en åkerplattz dijkadher in widh gierdzgårdhz lyckan
     som är emellan Libby ängh och giärdhe, dher mitt emooth uthi
     Gribby eller Grillby giärdhe medh steenrössior littra L och
     sedhan tecken till en gammal gardzstodh på en sijdha littra M.
2.  Längre waster3 littra N, fans äfwen slijkt en platz alldeles afdij-
     kadher och up uthi dhe nordesta dijkes hörnen littra O, een steen
     lagdher, men dijkenen continuerade linia recta till Libby ängz-
     gårdh och är desse uthjordhers fattleek som plantan oculari-
     ter demonstrerar, lärer dhess uthan dhenne uthjordh dherföre
     wara på wissa ställen lagdher emedhan hon för sin ringheet
     till öhretahlet uthi så stoor by i teegskiffte intet haar kunnat
     laggias4. Wijdare undherrättelse här om fantz intet.
3.  Dhesse åkerstycken giöra tillsammans 1 tunna och 24 cappar,
     som är åhrligtt uthsädhe 28 cappar.


Afmätt 1695 af Petter
Arosander.


(Karttext:)
Grillby eller Gribby äghor mötha på denne sijdhan och nedh till siön.
Libby ängh.
Libby giärde.
Rönninge siöön.
Libby bys äghor här innan före.
Hestinge.
Tiuhla by.
Tiuhla bys äghor mötha på denne sijdhan till siöön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________
1Fel för belägen.
2Fel för wägnar.
3Fel för wäster.
4Fel för läggias.