A19:25b(Beskrivning:)
             Planta
               och
geometrisk afritning uppå Näszby sätegård med des åker
och äng, skog och marck, sampt de undeliggiande hemman
som på råå och röör belägne äro, till lijka med fiskierij, ööar och
hollmar med mera som notabelt war, hwilcket finnes på chartan
specificerat och med literis noterat som föllier.
A.  Är Nääsby sätegård af nyo.
B.  Är den nya giorde trägården.
C.  Är gamble gården med ladugården.
D.  Är gamble trägården med humblegårdar
E.  Är södre giärdetz utsäde,                       41 tunland.
F.  Är norrgiärdetz utsäde,                          48 2/5 tunland.
G.  Är wretarnes utsäde,                              2.
H.  Är Långhages ängen, höö                    150 lass.
I.  Är Qwarnängen,                                    22.
K.  Är Noor ängen,                                    26.
L.  Är Tibela ängen ,                                   70
M.  Är Oxhagen eller äng, höö                    20.
N.  Är hemmanet Kassebäcken med des åker och äng tredingz
      träde och utsäde till,                                3 2/5 tunland, höö 8 lass.
O.  Är torpet Näsetz utsäde,                         2 1/2 tunland, höö 6 lass.
P.  Är Mårtens torp utsäde,                          3 1/2.
Q.  Är hemmanet Noor utsäde,                    2 1/4.
R.  Är torpet Långelötan utsäde,                   2 1/5.
S.  Är Qwarntorpet utsäde,                          1 1/4.
T.  Är rågågen emellan Nässby och Wigby ägor och skog.
V.  Är skildnaden emellan Nässby och Giensta ägor.
X.  Är rågången emellan Nässby och Tibbele ägor.
Y.  Är skildnaden emellan Nässby och Ytterby ägor.
Z.  Är skildnaden emellan Nässby och Lahelles ägor

Råholmen är intet på denna chartan noterat utan är
belägen sudost ifrån Bastgrundarne hwar på finnes
wara ett hufwudrå, der Nässby,Wijgby, Ryboholm,
Diursholm och Frösswijk sträckia sig tillsammans
med sine fiskerijer.


(Karttext:)
Wiggeby äghor mötha på denne sijdhan.
Kiäldra.
Åkerby äghor mötha.
Kiäldra.
Kiäldra.
Kiäldror.
Kiäldror.
Kiäldra.
Kiäldra.
Kiäldra.
Kråkudden.
Noor.
Bergåsar med små tallskog.
Näset.
Berg med furu och granskog.
Biörckhagen med skog.
Fräknebottns eng.
Salt siöön.
Lilla Giensholmen
Bastgrunderna.
Furu och granskog.
Kalfhage med berg och löfskog.
Stafs hollmen.
Fräkne och starrbottns eng.
Långelöten.
Engen Långe löten.
Tallbackar, slät marck och moar.
Ödhes åker.
Hårdwals eng, Oxhagen.
Eng.
Kasebäcken.
Kalfhage med eek och hasselskog.
Tallbackar och några små berg.
Berg med furu och granskog.
Grind.
Här mötha Tibble äghor.
Sancker eng.
Furu skog.
Berg och skog.
Små berg och stenig eng.
Slätt engmarck.
Stenbacke.
Berg och backar med furuskog.
Steenbacka.
Furuskog.
Tallskog.
Ladugården.
Mangården.
Kiäldra.
Berg med gran och furuskog.
Trägård.
Långhagen bärande eng.
Äng.
Berg och skog.
Skönwalds eng.
Näsby wijken.
Kiäldra.
Ytterby äghor mötha.
Ahle lund.
Sanker eng.
Bäck.
Qvarntorp.
Qwarn engen.
Dam.
Qwarn.
Bro.
Lahälls äghor mötha.
Swahlnääs äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 16681
aff
Petter Arosander.

____________
1Tillagt med blyerts 68.