A19:30                       Notarum explicatio.

A.  Åckeren i sädesgierdet består af leerjord sandblanda och nordast i gierdet
     moojord till sammans,                                                      28 tunnor.
B.  Trädes giärdet är af lerjord sand och grusblanda nordast i giärde, samt
     lijtet moojord på södraste dehlen wid backarna in alles,    28 tunnor.
C.  Engzwall och fräckenbotten in alles,                       47 winter lass.
     Desse granner hafer hwar sin liten haga, dhe hafa ingen annan
     skog än hwad som emillan hagarna är emillan byn och siön
     hwarest dhe kan få gerdzel och weedbrand effter nödtorfftigheten,
     här kan finnas och lijtet skarp muhlbete i bemälte hagar, fiske
     hafer dhe af Wahltuna siön och Froden. Flere lägenheeter finnes här intet.
                      Åhrligt utsäde till heela byn är 28 tunnor.

                        Grannarna.
1.  Anders Staffsson, frelsse herr Lagerfeldtz, 4 öresland.
2.  Oloff Mattzsson, frelsse gref Per Sparre Larsson.
3.  Anders Ehrsson, frelsse herr Lagerfeltz, 12 oresland1.
     Skatte utjord till Torslunda,                    2.

_______________
1Fel för öresland.