A19:40(Rubrik:)
Antuna by i Sollentuna härad och Edh sochn.


                    Notarum explicatio.

A.  Antuna by består af 4 går-
     dar, tillsammans                           31 1/4 öresland.
1.  Danwijkzgården ähr,                      9 öresland.
2.  Skatthemman,                              12 öresland.
3.  Frälse hemman,                             5 öresland.
4.  Frälse hemman,                             5 1/4 öresland.

B.  Eena åhrs åkergierdhe till heela
     byn, ähr leer blandat och en deel
     moo iordh till,                               37.
     Ödes åker i samma gierde,             7.
C.  Andra åhrs åkergierdhe till
     heela byen, af leer blandat och
     en deel sandh iordh till,                 37 1/2.
     Ödes åker i samma gierdhe,           4 1/2.
D.  Engen ähr något hårdhwaldh och
     en deel moss botn till,                   58.

                                                                                       Winter.
                                                  Oresland1. Tunnor.        lass.
1.  Danwijkz hemman,                        9.
B.  Eena åhrs uthsädhe,                                10 492/750.
     Ödes åker i samma gierdhe,                      2 12/750.
C.  Andra åhrs uthsädhe,                              10 600/750.
     Ödes åker,                                                1 222/750.
D.  Höö af engiarne till sammanz,                                     16 528/750.
1.  Een betzhaga ihoopa mz
     skattgårdar no 2.
NotaBene. Blifwer bondens åhrliga uthsä-
     de medh ödes åkeren.
2.  Skattehemman,                              12.
B.  Eena åhrs uthsädhe,                                14 156/750.
     Ödes åker i samma gierd,                          2 516/750.
C.  Andra åhrs uthsädhe,                              14 300/750.
     Ödes åker i samma gierd,                          1 546/750.
D.  Höö af engierna till hopa,                                            22 204/750.
2.  Een betz haga i hoopa medh
     danwijkz gården no 1.
3.  Frälse hemman,                                5.
B.  Eena åhrs uthsädhe,                                  5 690/750.
     Ödes åker i samma gierd,                          1 90/750.
C.  Andra åhrs uthsädhe,                                6.
     Ödes åker i gierdet,                                      540/750.
D.  Höö af engiarne,                                                           9 210/750.
3.  Een betzhaga ihoop mz
     frälsegården no 4.
4.  Frälse hemman,                                5 1/4.
B.  Een åhrs uthsädhe,                                    6 162/750.
     Ödes åker i samma gierde,                        1 132/750.
C.  Andra åhrs uthsäde,                                  6 225/750.
     Ödes åker der sammastädez,                     1 567/750.
4.  Een ödes wreet,                                            7/8.
D.  Höö af engiarne,                                                           9 558/750.
4.  Een betz haga i hoopa med
     frälse garden2 no 3.

     Uthmarken här till
     är af mycket ringa skough
     till wedbran, giersselskog
     ingen, intet muhlbete.
     Fiske till 2 par kattzior
     till hwar gårdh. Flere
     lägenheeter finnes
     här intet.


(Karttext:)
Ödes åker.
Ählsunda skough på dänna sijdan om wägen.
Lugnet.
Lands wägen till Upsala
Ählsunda egor möta på denna sijdan.
Ahlskoug.
Små tall skough.
Sand och moo blanda.
Rottsunda skough möter.
Oduglig sand åhs med några små tallar.
Mooblanda.
Leer blanda iord.
Oduglig mark.
Bets haga till no 1 och 2.
Mooblanda.
Tall och graan skough.
Gammal ödes åker.
Edh siön.
Mooblanda.
Qvarn.
Leer blanda.
Tompt.
Åkrar.
Kalf ha-gar, heela byn.
Moo blanda.
Hård walds engh.
Uti denna linia finnes inga röör igen.
Tall skough, bets haga no 3 och 4.
Måss botn.
Gilberga engh möter.
Måss botn.
Rottsunda engh.


________________
1Fel för öresland.
2Fel för gården.