A19:47(Rubrik:)
Geometrisk charta uhaf Räfgiärde uthi Sohltuna
sochn och häradh.


                 Beskrifningen.

     Räfgiärde en uthjordh på Wijby äghor, crone.
A.  Åkeren dhet ena åhret lerjordh något klapperachtig,    3 tunnor.
a.   Sandjordh,                                                                 1 tunna.
B.  Dhet andra åhret lerjordh klapperachtig,                      3 tunnor.
b.  Sand jordh,                                                                 1 tunna.
C.  Ängh af hårdhwall och starr medh buskasie bewäxt,
     till   9 sommarlass.

     Ingen skough eller muhlbeete uthan medh loff för betahl-
     ningh af herrskapet eller grannarna.
     Åhrligit uthsädhe 1 graden  3 tunnor, af 3 graden 1 tunna.
     Hårdhwallz höö af 1 graden 4 1/2 sommar lass, starr 2 graden 4 1/2 lass.


(Karttext:)
Wijby trätes gierde möten.
Wijby sädes giärde.
Uthjordh i Wijby eghor belägen uthi Sohltuna sochn.
Mojord.
Wijby sades1 gierde möter.
Halfpar-ten hård wall och halfparten starr.
Siön Rafvelen.
Leer mylla.
Kijsta egor.
Moo jord.
Räfgiärda.
Wijby egor.
Wäsby egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt och uthrächnat 1694
aff
Petter Arosander.

_____________
1Fel för sädes.