A19:49b(Beskrivning:)
Kort description öfwer Ahlby åker, engh, skough och mark
   som föllier, nembligen.

Åkeren i giardhen1 beståår dehlz af leer och lijtet mulblanda medh klapper
iblandh på norrsijdhan om becken, men på södre sijdhan dehlz leer och mest
nermast skogen lättiordh eller jäsiordh såsom wähl af orlzens1 beskaf-
fenheet sees kan, nembligen, här mäst wara biörck och talljordh som
intet är dhen besta jordmon och är in alles medh godt och ondt, 83 1/2 tunna.
Stökhagen moojordh in alles,                                                      3 1/4 tunna.
Dhet andra torpet eller Posttorpet4 såår begge ahren2,                    3/4 tunna.
                                                                                                87 1/2.
Engiarna af mossbotten och små starr nermast siön, kan bergas 
på dhen in alles nembligen i onda och godha åhr.
Engzhalzen 14 tunland á 2 somarlas på tunlandet,                   28 sommar lass.
Stoor engen 40 tunland á 2 sommarlass på tunlandet,             80 sommar lass.
Lillängen 18 tunland á 2 sommar lass på tunlandet,                36 sommar lass.
Stokhagz3 engen 2 1/2 tunland, dito jordmon                             5 sommar lass.
Pesttorpet4 clän i wreeten,                                                       2 sommar lass.
Noch en lijten ängh wedh wedh wädherqwarns hagen,              2 sommar<lass>.
                                                                             Summa  153.
Skough till gierdzle och weedhebrandh effter nödhtorfften men ingen
timmerskough uthan en deehl upbrändh dher nu är bara bärgen, lijtet
skarpt muhlbeete, fiske i Ahlby wijken.


(Karttext:)
Öhrs äghor mötha.
Sundby äghor mötha på denne sijdhan.
Råsta siöön.
Frösunda äghor mötha på denne sijdhan.
Sundby åkergierde.
Siöön Mälaren.
Eekhagh siöön.
Hufwudsta äghor mötha.
Hufwudsta äghor mötha på denne sijdhan.


_____________
1Fel för ortzens?
2Fel för åhren.
3Fel för Stökhagz?
4Fel för Presttorpet.