A19:60(Beskrivning:)
Weddesta skatte hemman 1, 19 öresland,
bebygd skatte uthiord 3 öresland, Skylsta samt een uthiord som ligger
i teegeskiffte med båhlbyn i engh alenast, Bahrsbroo uthjordh benämdt 5 öresland.

Åckern i begge giärden består af swartmylla något leerblandat,
men i koohagen ähr jorden litet sandblandat, ähr och Tegelhagz torpet af
samma art.
Engiarna ähre een deel något sancka, men wijd giärdzgårdarna hårdwall
och een deel såsom Tegelhagz engen och Heste kierret i synnerheet tem-
melig sancka och skougwuxne.
Ähr och wid sielfwa byn een temelig wacker skoug till betes marck
tienlig och brukelig samt gärdzlefång och wedebrand littra   .
I lijka måtto finnes och til denne by een stoor skoug med råå och röör
anlagd sub signo littra 61, som af descriptonen här nedan före
sees kan, hwarest alla desse rååstenar med des namp blifwa
annoterade och dee andre iemte dhem hwar effter annnan littererade.
Ahr1 och till denne by wackert fiskie uti Mählaren wid siöstranden
som af chartan wijses littra     .

                                                                                            Tunnor.   Engh.
A.  Åckeren i norra giärdet,                                                   25 1/2.
B.  I söder giärdet,                                                                18 3/4.
C.  I koohagen,                                                                       4 2/3.
D.  Item een dehl något skougwuxen åkermark till,                   2 1/3.
E.  Åkeren i Tegelhagz torpet,                                                  1 1/2.
                                                          Summa,                       52 3/4.
         Åhrligit uthsäde 26 tunnor 3 fierdingar, een trediedehl giör 8 tunnor 6 fierdingar, 1 1/3 lass.
F.  I norr engen kan slåås öfwer alt med Bärsboo utjorden,                  52.
G.  I Qwarn engen in alles med uthjorden,                                            40.
H.  I Tegelhagz engen kan bergas,                                                        30.
J.  I Häste kierret,                                                                                16.
                                                          Summa,                                   138.
K.  Engh till Tegelhagz torpet,                                                                 3.
                                                                                                                    141 lass.
              Uthiordar.
     Den bebygde skatte utjorden Skyllersta benämbd som liger
     til Oreddesta, hwars åker är no 4 af gruus achtig
     swartmylla til,                                                                      8.
     Eengh no 5, af grof och grann starr, för dhes sanckheet
     och kan intet höger wärderas än till,                                                  19.
     Åhrligit uthsäde wid Skyllersta 4 tunnor, summa sumarum, 60 3/4.   160.
     Annotation angående Barsbroo uthjorden, nembligen.
     Barsbroo uthiorden som uthi twenne engior hafwer teegeskifte med
     båhlbyn, nembligen först i norr engen som bestiger til 52 lass höö, då uthiorden af-
     drages blifwer behållit til byn effter des uthräkning, at när 19 ohresland2 bekomma
     41 1/6 las, bekomer utjorden 5 öresland 10 5/6 lass.  I lijka måtto hafwer denne
     uthiord teegeskiffte i Qwarn engen som bestiger til 40 las höö då bohlbyn
     19 öresland bekommer 31 2/3 las, skall uthiorden 5 öresland hafwa 8 1/3 las, hwilket
     här nedan före klarare utfördt blifwer effter engiarnes specification.
     Norr engen,                                                                                     41 1/6.
     Söder eller Qwarn engen,                                                                31 2/3.
     Tegelhagz engen,                                                                             30.
     Häste kierret,                                                                                  16.
     Tegelhagz torpet,                                                                              3.
              Summa af höet som blifwer behålit wed bolbyn,                    121 5/6.
L.  Denne uthjord hafwer åker i Skiählby giärde som gränsar ihop med Wed-
     desta och ligger straxt uthmed giärdz gården som skiönies wid bemälte littra
     och består af leerblandat  swartmylla i alles til 8 tunneland, det är
     åhrligt uthsäde 4 tunnor och des eng effter ofwanstående uthräckning och Wedde-
     sta engiar 20 las.

              Således är denne beskrifning funnen effter frambledne Arossanders concept.


______________
1Fel för ähr.
2Fel för öresland.