A19:66                Notarum explicatio.

     Skiählby utjord består af 6 öresland som kallas Barkarby och Hästa utjord
     af 4 örsland samt Klockarebolet 1 oresland1, hwilchen hafwer all sin åker
     för sig sielf, men äng i teg skiffte med dhe andra.
A.  Dett ena åhrs utsäde består af leermylla,   12 tunnor.
     Skogzjord,                                                 3 1/2.
B.  Dett andra åhretz utsäde lermylla,               4 tunnor.
     Skogzjord mycket sanck,                           4 1/2.
                                                                                8 1/2.
     Uthi denna åcker eller utsäde partisiperar Barkarby eller Siählby
     utjordar och Hästa till sammans uti åckerskiffte oberäcknad.   klåckare2 bolet2.
C.  Klockare bolet hafwer dett ena åhret utsäde leermylla, 1 1/4 tunna.
D.  Dett andra åhret dito jordmohn,                                   2 1/2 tunna.
     Ängen är dhelz hårdwall dhels starr,
     Eng till Barckareby eller Skiählby utjord.
     Hårdwall,
     Starr,
     Äng till Hästa uthjord, hårdwall,    
     Starr,
     Skough och muhlbete finnes intet, eij heller fiske.

____________
1Fel för öresland.
2Överstruket.