A19:67(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Högby uthi Jerfella sochn, Sohltuna
häradh.


                 Notarum explicatio.

     Högby frälsse under Wijksiöö höfwählborne ingfru Ingebor Gyllenstiernas,
              opfördt i cronones jordhbock för 1 heelt hemman.              
A.  Åkeren det ena åhret beståår af tallmoo och grusachtig jordhmohn till, 4 1/2 tunland.
B.  Dett andra åhret af dito jordmohn,                                                       3 tunland.
C.  Item jässjordh mycket sijdhländ emedhan wattnet som kommer ifrån bergen och stoor
        ängen ståår höst och wåår öfer åckeren,                                           2 1/2 tunland.
                                                                                                             10 tunland.
                                       Ängarna.
E.  Lill ängen starrwall till,                                 1 winter lass.
D.  Stoor ängen starr och mossbotten till,          3 winter lass.                         
     Åhrligen utsäde med ondt och godt är 5 tunland, men för den swaga jord mohn skull kan man intet
     högre wärderat än 4 tunnor, höö fås när medelmåttig åhrs wäxt är 4 winter lass.
     Ingen skog eller muhlbete uthan dhe få loff på Wijksiöö skog att taga sitt så till gertzel
     som stör samt wedbrand och ligger denna gårdh innom Wijksiöö rågång.


(Karttext:)
Brenbohlz ägor mötha.
Högby.
Giör-wählz skougen möther.
Wicksiöö hagen möther.