A19:69(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Wamb uthi Jerfella sochn, Sohltuna
häradh.


                Notarum explicatio.

     Wamb infördt i cronones jordebock för 1/4 frelsse högwählborne ingfru Ingebor
     Gyllenstiernas och är belägit i Wijksiöö gierde.
A.  Åkeren dett ena åhret beståår af tallmoo och klapper dett ena åhret,  1 3/4 tunland.
B.  Dett andra åhret,                                                                               1 1/2 tunland.
                                                                                                              3 1/4.
C.  Engh sanck moss och starr till,                        1 1/2 winter lass.
     Ingen skog och muhlbete uthan gerdzle och wedhebrand sampt muhlbete nyttia-
     dhe med förloff på herrgårdz skogen och ligger detta torpit i herrgårdz gierde
     och hwarcken med gård eller hagh dher ifrån afskildt.
     Nota Bene. För dhen swaga jordmon kan man intet högre werdera detta än till
     1 1/4 tunland åhrligt uthsäde.


(Karttext:)
Höghby ängh.
Wijcksiöö hagen möther.
Wamb.
Wicksiöö giärde möther.