A19:72                   Beskrifningen.

     Åhlsta hafwer fordom  bestådt af 5 frelse hemman af hwilka nu 1 frelse hemman är undherlagdt
     dhe 3 frelsehemman och dhet 4dhe konglig maijtt och cronan hemfallet så at nu för tijdhen
     är allenast 3ne frelsehemman och 1 crone och som på frelse hemman intet öhretaahl
     finnes uthan dhela sin åker ängh effter ahlnetaahl, som och dhetta crone hemman i lijka
     motto warit frelse för någon tijdh sedhan är kommit till cronan, är ey heller på dhetta
     något öhretahl. Dhezssuthan hafwa dhesse hemman i någon tijdh warit ödhe och obebodde såsom
     och ännu dhelz äre och dherföre äghorna igenlagdhe till en stoor deehl, men alle-
     nast optagit dher och hwar som dhe hälst behagat, wetta nu för dhenskull åboerne
     intet sin emellan något säkert ahlnetahl uthan gissa så till, som dhe och nu willia
     hålla för wissast, at dhetta crone hemmanett skall hafwa medh frelse bonden hwar 5te stång,
     men frelse böndren sin emellan wetta intet något säkert uthan dhe taga till-
     hopa 4 stenger och cronebondhen dhen 5:te, hwarföre ingen dehlningh emellan
     frälse hemman kan giöras uthan dhet åhrliga uthsädhet afdrages 5te dehlne som effter
     wanligheeten skattlägges dhess åhrlige uthsädhe som kongliga cammar colliegij dher
     om nådige gifne methode indigiterar.  Frelse böndren må dehla sin emellan
     dhet besta dhe kunna alldhenstundh hemmanen ännu alle äre intet bebodde, uthan
     uptaga dhet ena åkerskifftet här dhet andra dhee som dhe tyckia best och helst behaga 
     uthaff dhen anpart som dhem tillkommer.               
A.  Åkeren dhet ena åhret, leer mylla, sanch giässjordh, gruu, moo och stenig jordh,  39 tunnor.
B.  Dhet andra åhret af dito jordhemon,                                                                    42 tunnor.
C.  Ängh af hårdhwall och kan bergas dhå medhelmottige höö åhr äre in alles,           40 sommar lass.
     och intet högre som dhen beståår af skarp mossbotten tofwigh.
     Inga appertinentier hwarcken till skough, fiske eller annat finnes till dhenne gårdh
     och som lijtet muhlbeete wijd siöö laggen kundhe finnas, haar frelse hemmanen sigh bemächtigat
     och alldehles dher ifrån uthslutit crono hemmanett, kan derföre intet på cronogårdhen sådhant
     opsättias uthan allenast giärdhet som i trädhe är till muhlbeete.

     Begge åhrens uthsädhe effter jordhemonnerne.
                      Nembligen.                                                                                              Höö af ängen.
     Dhe 3 frelsehemman som liggia                Åker.                                                           hårdhwall.
     till Säby herregårdh,  hafer.                 1 graden.          3 graden.          4 graden.         1 graden.
                                                         tunnor. cappar.  tunnor. cappar.  tunnor. cappar.
1.  I stånghfall 4 stenger,                       24.                   11.         7.           29.       19.      32 sommar lass.
2.  Cronegårdhen hafwer i stång-
     fallet, 1, stångh,                                 6.                     2.       25.             7.       13.        8 sommar lass.
                                       Summa,        30.                  14.                        37.                 40 sommar lass höö.
     Sår altså crone bondhen åhrligen af 1 graden 3 tunnor, af 2 graden 1 tunna 12 1/2 cappa, af 4 graden 3 tunnor 22 1/2 cappa.