A19:73(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Wreta eller Wretzbergh uthi Jerfella sochn,
Sohltuna häradh.


                  Beskrifningen.

     Wreta eller Wretzbergh ett gammalt skattlagdt
                     torp.
A.  Åkeren dhet ena åhret leermylla sandblanda,    2 tunnor.
     Sand och moojord,                                          1 tunna.
B.  Dhet andra åhret lermylla sandblanda,              2 tunnor.
     Sand och moojordh,                                        1 tunna.
C.  Ängh wedh siön hårdhwall,                              8 sommar lass.
D.  Starr ängh,                                                      3 sommar lass.

     Ingen skoug eller muhlbete uthan medh loff
     af Säby harskapet1.  En lijten skarp hage hafwer han
     fuller hafft dhen herskapet nu willia taga höö ifrån.
     Elliest inga andra lägenheeter.
     Fiske strandhen förswara härskapet.                       

     Åhrligit uthsädhe af 1 graden 2 tunnor, af 4 graden 2 tunnor, af 4 graden 1 tunna.
     Höö af 1 graden 8 sommar lass, af 2 graden 3 sommar lass.


(Karttext:)
Afgiärda torp på Säby äghor uthi Järfalla2 sochn.
Säby siön.
Wreta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt och uthrachnat3 1694
aff
Petter Arosander.

_____________
1Fel för härskapet.
2Fel för Järfälla.
3Fel för uthrächnat.