A19:82                  Beskrifningen.

     Grimsta är 1 hemman.
A.B.  Såås dett ena åhret 17 tunland in alles, hwar af är.
A.  Godh leermylla,                                             9 tunland.
B.  Moojord,                                                      7 1/2 tunland.
C.                                                                         1/2.
                                                                        17 tunland.
D.E.F. Såås det andra åhret 16 tunland, hwar af är.
D.  Leermylla,                                                   12 tunland.
E.  Moojord,                                                      3 1/2.
F.                                                                         1/2.
                   Ängarna.
G.  Denna åckeren hafer salig Staffan Andersson
     i Grimsta sig tillbyt effter wählborne herr Carl Bondes
     begiäran för ett litet hagställe belägit neder
     wid siön littra H, som bytes brefwet utwijssar och
     kommer så denna åckeren som är 4 1/2 tunland
     intet att consuereras med sielfwa byns åcker hwilchet
     och sielfwa rågången  utwijar.
                      Ängarna.       
J.  Är skarp skogz wall,                                  2 1/2 sommarlass.
K.  God hård wall,                                         6 sommarlass.
L.  Starrbotten,                                            10 sommarlass.
                               Giör uti en summa,        18 1/2 sommarlass.
M.  Twenne wretar uptagne af skogen, Kiällhagzbacken benämd,
     tall och gran moo af föga werde som ey beräcknas kan
     med Odallby åckeren som i hufwd gärde ligga och
     äro dessa wretar,                                       3 1/2 tunland till sammans.