A19:86              Beskrifningen.

     Uthjorderne uthi Stoora Huszwijk som äro,
     nembligen, een skatte uthiordh 1 1/2 öresland och en frelse uthjordh
     4 öresland som anno 1638 äre gifne undher Rinckeby
     skatte hemmanett till sahlig Jons Carsson för Rinckeby
     hagen och ängen som på Råsta ägorne liggia af
     höghwählborne herr Carl Carlsson Gyllenhielm som bytes
     brefwet uthwijsar, nembligen på Stoora              
A.  Husswijkz uthjordhen 4 öresland, såås åhrligen dhet
     ena åhret som beståår af klapper jordh,             2 tunnor.
     Dito moojordh,                                                 1 tunna 8 kappar.
B.  Dhet andra åhret klapperjordh,                         2 tunnor.
     Dito moojordh,                                                 1 tunna.
C.  Höö af ängarna, nembligen.
     Dhen ängen dhe för uthiordhen ägha allena,
     kan bergas då medhelmottige höö åhr äro,    2 1/2 sommar lass hårdhwall.
     Star dito,                                                      2 1/2 sommar lass.
D.  Dhe andra angarna1 dhe hafa medh Stoora
     Huusswijkz borna till skifftes, ägha
     Rinckeby borna för uthjordhen 4 öhre och
     Stoora Husswijk 12 öre, kan altså då
     medhelmåttige höö åhr falla på dheras
     anpart som är 4 öres, hårdhwallz höö,     2 sommar lass.
     Dito starr,                                               2 sommar lass.
     Åhrligtt uthsädhe aff jordhemonnerne.         
     Af 3 graden 2 tunnor, af 4 graden 1 tunna 4 cappa, höö 1 graden 3 1/2 lass, 2 graden 3 1/2 lass.
     Nota Bene. Ägha och dhee till medh proportionaliter en dehl uthi Husswijkz beetzhage.
E.  Crono uthjordhen 1 1/2 öresland, brukas nu undher Hessellby herrgårdh
     dhe och dher en ryttare stugu opsatt.
     Åkeren leer mylla af 1 graden, såås åhrligen 1 tunna.
F.  Ängh hårdhwall kan bergas 2:ne sommar lass hårdhwallz höö.

______________
1Fel för ängarna.