A19:92      Beskrifningen uppå denne by, nembligen.

     Hillinge beståår af 2 crone hemman 9 öreslandh, hwardera 1/2 frelse hemman 4 öresland, 1/2 donations
     hemman 6 1/2 öresland och en frelse uthjordh 4 oreslandh1.
A.  Åkeren dhet ena åhret leermylla,                  22 tunnor.
B.  Jässjordh,                                                   12 tunnor.
                                                                                         34 tunnor.
C.  Dhet andra åhret leermylla,                          22 tunnor.
D.  Jässjordh,                                                   12 tunnor.
                                                                                         34 tunnor.
E.  Ängh hemma wedh byn ingen uthan wedh Filke i samma sochn
     temmelig longt ifrån byn hårdhwall,                                            18 sommar lass.
F.  Noch hwar sin röghningh som dhe intet participera uthi effter öhrtahlet
    uthan som dhe hafwa mächtat medh hwarför sigh att rödia 1/4 mijhl i skougen
    af mossbotten, kan bergas af alla lottarna starr,                           17 sommar lass.     
     Skough och muhlbeete såsom och gierdzel till några lass kunna dhe hafwa emedhan han för några åhr
     sedhan af skougzeeldh blef förbrendh, som och ligger dhem olendigh ifrån, dherest dhe och hafwa
     sina rögningar komma ey heller dijt om icke Höghby borna eller Möjbrona unna
     dhem wägh igenom sina ägor, elliest slippa dhe intet uthom sina giärdzgårdhar och hafwa
     icke så mycket som dhe kunna sleppa en kalf uthi wedh byn, elliest inga andra lägenheeter.
     Åhrligit uthsädhe till heela byn af dhen besta jordhemon är 22 tunnor.
     Af dhen sembsta,                                                             12 tunnor.
                                                                                                                        Af dhen.    Af dhen.         Ängh.              Af Rögningarna.
             Grannarna.                                                                                           besta.       sembsta.     hårdhwallz lass.   starr höö.
                                                                                                                         jordhe-.   jordhemon.       höö.     sommar lass.
                                                                                                                          mon.
1.  Clas Persson, brukar dhe 2:ne cronehemman 18 öresland,                           12 1/7 tunna. 6 5/7 tunna. 10 1/7.           6 2/3 lass.
     Item brukar och en uthiordh som lydher till Brunna i Hagby sochn 4 öresland, 2 5/7 tunna. 2 3/7 tunna.  2 1/7.           1 1/3 lass.
2.  Nihlz Persson 1/2 frelse 4 öresland, höghwählborne herr öfwerstens på Wijk, 2 5/7 tunna. 2 3/7 tunna.  2 1/7.           3 lass.
3.  Pär Ehrsson crone 6 1/2 öresland på lijfztijdh donerat till fruu öfwerstinnan,     4 3/7 tunna. 2 3/7 tunna.   3 4/7.           6 lass.
           Barbro Portvik på Hagby.                                              Summa,          22 tunnor.  12 tunnor.    18 lass.       17 lass.

_______________
1Fel för öresland.