A19:93(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Wallby uthi Haghby sochn,
Hagunda häradh.


                 Beskrifningen.

     Wallby beståår af 2:ne hemman, 1 crone och 1 skattefrellse.
A.  Åkeren dhet ena åhret leermylla,                   17 tunnor.
B.  Moojordh samma åhr,                                                      9 tunnor.
C.  Dhet andra ahret3 leermylla,                         17 tunnor.
D.  Moojordh och hafwerjordh,                                           11 tunnor.
                                                          Summa,  34 tunnor.  20 tunnor.
E.  Engarna skarpa och tofwiga medh mossbotten hårdhwall, 34 sommar lass.
     sampt nermast wägen lijtet starrbotten till,                         12 sommar lass.
F.  Ingen skough, intet muhlbeete, uthan hwar sin lijten hage till hwardera
     gårdhen. Småmarcken är bahra bergen medh smått graan och tall-
     byske bewext och inga flere lägenheeter.
                                                                                             Tunlandh.           Sembsta.      Höö.
                                                                                            besta jordhmon. jordhemon. hårdhwall.  starr.
1.  Cronegårdhen 13 öresland, såår ahrligen1,                       10 1/4 tunna.    6 3/4 tunna.  20 1/4 lass. 7 1/4 lass.
2.  Skattegardhen2, herr Lillieströms 8 öresland, sår ahrligen1, 6  3/4 tunna.   3 1/4 tunna.  13 3/4 lass. 4 3/4 lass.
         Nota Bene. Hööet berächnas alt uthi sommarlass.


_____________
1Fel för åhrligen.
2Fel för gårdhen.
3Fel för åhret.