A19:95b(Karttext:)
Sunnanåå äghor mötha.
Högröret.
Hillinge äghor mötha.
Nys uptagen jord.
Kalf haga.
Torp.
Twisteplats emillan Forsa och Ångersta.
Skarp hårdhwalls ängh med wijde-buskar bewext
Torp.
Forsa gårds tompt.
Tarpelborg.
Tall och gran moo.
Tall och graan skough.
Små marcken.
Röning af grof starr wall.
Skarp hårdwall med mossbotten och wijde buskar bewäxt.
Grind stolpar hwarest skill-naden hafwer warit emillan Forssa och Ecka.
Tiockmyr röret.
Torp.
Högby kyrka.
Angersta äghor mötha på denne sijdhan.
Wijsen bristn, rössen är behålden.
En god wijse.
En god wijsse.
Byängen.
Hagby bys äghor mötha.
Lagår-dhen.
Eeka.
Pors mossa.
Blåbärs mossa.
Pors mossa.
Mossa.
Tall ock graan skough medh litet biörck och asp iblandh.
Skarp hårdwallz äng.
Torp.
Wadstuga.
En qwistat gran.
Fockesta äghor mötha på denne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.