A19:96                 Beskrifningen.

     Eeka fordhom 1 crone och nu kiöpt till frelse á 4 1/2 procento, 13 öresland, wählborne herr Clas Lillieströms, sampt
     en uthjordh 2 öresland till skattegårdhen i Forssa.
A.  Åkeren i Eeka giärdhe af leer jordh,                     32 tunnor.
B.  Giässjordh och röö myla,                                       2 1/2 tunna.
C.  Torparens åker af hafwerjordh och moojordh,       8 1/2 tunna.
                                                                                                       4
     Blifwer åhrligit uthsädhe af dhen besta jordhmon 16 tunnor, af dhen sembsta 5 1/2 tunna.
D.  Skarp ängen hårdhwall och buskasie bewäxt, ähr opkiördh en deehl menandhes nu så dher uthi och
     låtha henne wallas och kan i medhelmottige hööåhr intet högre rächnas än,   8 sommar lass.
E.  Ny ängen dito jordhmon á 1 lass på tunlandett, nagot3 bättre,                   14 sommar lass.
F.  Rögningen groff starr,                                                                               10 sommar lass.
                                                                
                   Dehlningen effter öhretahlet.                           Af besta jordh-.   Sembsta.                          Höö.                    Höö.
                                                                                           mon.                 jordhmon.                   hardhwall4.               star.
     Wählborne herr Lillieström 13 öresland, såår åhrligen, 13 13/15.tunna. 4 tunnor 3 fjärding. 19 1/15 sommar lass. 8 10/15 sommar lass.
     Uthjordhen till Forssa 2 oresland1, såår ahrligen2,          2 2/15 tunna.   1 tunna 1 fjärding.   2 14/15 sommar lass. 1 5/15 sommar lass.
                                                                    Summa,       16 tunnor.        5 1/2 tunna.             22 sommar lass.       10 sommar lass.
G.  Skough och muhlbeete är till dhenne gardh5 effter nödhtorfften, sampt gerdzle och weedhebrandh.
H.  Een lijten humble gårdh och kryddgårdh.

     Forssa fordom bestådt af 2 hemman, 1 crone 8 öresland och 1 skatte 8 oresland1, sampt hafft en uthjordh
     i Eeka 2 öresland.
J.  Åkeren in alles leerjordh till,                                                              26 tunnor.
K.  Giässjordh och römylla,                                                                     7 tunnor.
L.  Hafwer jordh medh torpåkeren widh torpen af tallmoo, tillhopa medh
     dhen dhe hafwa af bygierdhet,                                                             6 tunnor.
                                                                                                                              39 tunnor.
M.  Ny ängen skarp hårdhwall á 1 lass på tunlandett för dhen swaga gräswäxt skull berächnat, 16 sommar lass.
N.  Rättar ängen skarp hårdhwall á 1 lass på tunlandett,                                                           10 sommar lass.
O.  I röghningen groff starr á 2 lass på tunlandett,                                                                      6 sommar lass.
     Noch en ängh till Forssa belägen 1 mijhl dhen ifrån i Tibble sochn widh Steenåås, uthi
     hwilken åtskillige participera uthi, kan bergas då medhelmottige höö åhr äro,                         8 sommar lass.
                                                                                                                                              40.
P.  Skough allenast till lijtet gerdzle i en haga till byn, men elliest dher dhe skulle bebyggias,
     moste dhe om weedhebrandh och muhlbeete tillijta grannarna som af chartan sees
     kan emedhan dhe aldehles blifwa ifrån skougen af Ångerstaboerne trängdhe.
                    Grannarna fordom warit twenne.                                                           Af semb-.  Höö.             Starr.
                                                                                                                                sta jord-.   hardhwall4.   höö.
     Cronegårdhen 8 oresland1, af dhen besta jordhmon åhrligen sådt,   6 1/2 tunna. 3 1/4 tunna.  13.              7 sommar lass.
     Skattegårdhen 8 öresland, af i dhen besta jordhemon åhrligen sådt, 6 1/2 tunna. 3 1/4 tunna.  13.              7 sommar lass.
                                                                                    Summa,       13 tunnor.    6 1/2 tunna.   26.            14 sommar lass.

_____________
1Fel för öresland.
2Fel för åhrligen.
3Fel för något.
4Fel för hårdhwall.
5Fel för gårdh.