A19:98              Ägornas beskrifningh.

     Fockesta beståår af 2 hemman och 1 uthjordh.
A.  Åkeren dhet eena åhret leermylla,             20 tunnor.
     Moo och skougzjordh,                               4 1/4 tunna.
                                                                                    24 1/4 tunna.
B.  Dhet andra åhret leer mylla,                     20 tunnor.
     Moo och skougzjordh,                              4 1/4 tunna.
                                                                                   24 1/4 tunna.
C.  Engh hemma wedh byn af skarp hårdhwall tofwigh,     20 sommar lass.
D.  Rögninghar wedh båsmans torpet, hafwer hwar för sigh till sätteret1 som nu
     är crone och undher rustningz håldh, slåås åhrligen starr,        11 sommar lass.
E.  Frelse bondhen nu lagdt sin rögningh till beetz haga för dhen skarpa gräswallen
     skull och bergar nu allenast på sin rögningh,                             6 sommar lass.
F.  Skough till byn jempte en haga till hwardera gårdhen effter nödhtorfften
     så till gerdzle som wedhebrandh, men ingen timber skough, intet fijske.
                                                                                                                                                 Höö.
                      Grannarna.                                           Af dhen besta. Af dhen sembsta. Hårdhwall.   Starr af
                                                                                 jordhmon.        jordhemon.         sommar lass.  rögningarna.
     För sätterijet rustar nu herr Joran2 Grissbach, 18 öresland,
     såår åhrligen,                                                      13 3/4 tunna.    2 1/2 tunna.            14 lass.         11 lass.
     Frelse Anders Persson,                                         3 1/2 tunna.    1 1/2 tunna.              3 1/3 lass.      6 lass.
     är 4 1/2 öresland.
     Uthjordhen hwilken för legat undher sätterijet
     och nu för någon tijdh sedhan dher ifrån tagen som
     böndren wetta at berätta och brukas nu undher            
     frelsegårdhen och är 3 1/2 öresland, såår åhrligen,  2 3/4 tunna.       1/4 tunna.             2 2/3 lass.       1 lass.
G.  Eett båssmans torp som såår åhrligen 3/4 tunna och ängh medh böndren
     i rögningarna till 3 lass.
                                                                 Summa, 20 tunnor.       4 1/4 tunna.            20 lass.         18 lass.
H.  Een qwarn medh 2 paar steenar och öfwerfallz watten
     á 5 ahlnar högt wattfall och en sågh som är sardehles3
     skattlagdh.
J.  Dhenne engzparck hörer undher Hageby kyrckieby och dhela dhen son emellan
     effter bysens öhretaahl.
K.  Dhenne twistige platz och åker häfdhas undher Torsättra.

___________
1Fel för sätteriet.
2Fel för Jöran.
3Fel för särdehles.