A19:101a(Beskrivning:)
Geometrisch charte beskrifning öfwer
Stöfwelbo eller Lindsta med torpet Hagelunda
uti Järlåsa sochn, Hagunda härad och Upsala lähn.
Afmätt anno 1713 af Lars Hofstedt.
No 1. Stöfwelbo eller Lindsta är frälse sätesgård, nu högwälbor-
ne fru friherrinnan Virgina Spens tillhörigt hwilken högloflige
konglige håfrätten den 13 decembris anno 1712 förklarat deth skall en rätt
ref och skattläggning till följe af methoden förrättas der öfwer på
dett om något uti bemelte sätesgård af des wärde och ränta
skulle öfwerskiuta, sedan konglige maijt och cronan, för des fodrande
ärsättning erhållit förnöijelse, så bör sådant komma auditeurens
Skrufs sterbhuus tillgoda, hwarföre denne sätegård effter baron
och landzhöfdingens högwälborne herr Johan Hoghusens ordres af
den 28 julii detta åhr, är refwader och befinnes af den beskaf-
fenhet som föllier.

                 Notarum explicatio.                      3 graden.            4 graden.       2 graden.
Littra.                                                             tunnor. kappar. tunnor kappar. sommar lass.
A.  Wästra giärdet den ena åhrwägen.
a.  Skogzjord,                                                       6.       1.
b.  Mojord,                                                                                   3.        10.
B.  Östra giärdet den andra åhrwägen.
c.  Skogzjord,                                                       6.     15.
d.  Mojord,                                                                                   2.         6.
D.  Dijkes ängen med ung löfskog och wide öfwer alt
     wäxter, består af skarp måsswall till,                                                                    6.
E.  Norr ängen sammaledes med ung löfskog öfwer-
     alt bewäxt ochså måsswall till,                                                                            10.
F.  En liten äng Swinskinnet kallat af måsswall,                                                             3/4.
     No 2.  Torpet Hagelunda brukas under sätes gården,
     hafwer fölliande ägor.                                  
G.  Den ena åhrwägen af mojord,                                                  2.
H.  Den andra åhrwägen ochså mojord,                                         1.       16.
J.  Ängen norsweden af måsswall,                                                                             2
K.  Den wästra ängen af dito wall,                                                                            4.
L.  En betes haga till sätes gården med små
     tall och gran samt ung löfskog bewäxt.
                                                  Summa,            12.      16.          9.                       22 3/4.
                                Som giör åhrligen,                 6.        8.          4.       16.           22 3/4.
                                                                                                       Skogen.


(Karttext:)
Siggfora aghor1 mötha.
Detta rösset är förstörd.
Dahlkarsboo äghor mötha på denne sijdhan.
Ransbergz röset.
Måssa.
Bergs äghor mötha på denne sijdhan nedh till siöön.
Måssa.
Torp.
Äng.
Betes haga med twenne små platzar som kan bergas höö till trenne sommar lass starr.
10 sommar lass mossbotten med starr och backar.
Äng.
Stöfwelbo.
Betes haga.
Äng 2 lass.
Äng 1 lass.
Bred siö ägor möta.
Förstörd krogstuga.
Bergs wijken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.

_____________
1Fel för äghor.