A19:101b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Stöffwelbo uthi Järlåsa sochn, Hagunda
häradh.


(Beskrivning:)
Skogen består af tall och gran med något tim-
mer ibland, muhlbetet kan wara godt, men
lijtet fiske uti insiön Kalfsiön, inga an-
dra apertinentier.

Att denne beskrifning är enlig med ordinarie
landtmätarens sahlig Lars Hoffstedtz charte be-
skrifning attesterar.
              Johan Leitz.