A19:104                 Beskrifningen.

     Sahlnäche fordom warit 4 hemman, 2 reducerade crone nu för tijdhen och 2 frelse,
     men nu för tijdhen rustas för heela byn af sahlig herr Otto Grissbachz änckefruu.

A.  Åkeren dhet ena åhret leerjordh klapper achtigh,                             26 tunnor.
B.  Tallmoo medh gruus och sandh iblandh till,                                       20 tunnor.
C.  Nota Bene. Af desse 20 tunnor landh är hafwerjordh inrächnat till 9 tunnelandh
     af tallmoo som nys är af torparen uptagen.
D.  Dhet andra åhret leerjordh klapperachtigh,                                       23 tunnor.
E.  Tallmoo medh gruus och sandh iblandh till,                                       17 1/2 tunna.
     Nota Bene. Åhrligt uthsädhe af dhen besta jordhmon är, 24 1/2 tunna.
     Af dhen sembre jordhmon,                                              11 tunnor.
     Hafwerjordh,                                                                    7 3/4 tunna.
                                                                            Summa,  43 1/4 tunna.
F.  Ängen af hårdhwall och starr mycket tofwigh á 2 lass berachnat1
     på tunlandet då medhelmåttigh gräswäxt är,                                     96 sommar lass.
     Hwar af är hårdhwall 64 sommar lass, 20 sommar lass grof starr och 12 sommar lass fracken4.

     Ingen skough eller muhlbeete på sina äghor, emedhan dhen är dhem igenom syhn
     ifrån tagen som säges uthan allenast en lijten beetz hage, intet gerdzlefångh eller
     weedhebrandh, uthan om alt sådhant moste dhe tillijta andra.
G.  Een humblegårdh.
H.  Een trägårdh af äppleträn, kiorsbärs och päron trän.
     Een kahltappa2.
     Een kalftappa3.
     Inthet annat fiske än i åhn om wåhren medh nagra5 miahlar6.
J.  Dhenne är Toren ängen som lydher undher Gryta gårdh, om hwilkens
     bergandhe i Gryta chartan förmähles.  Folio 109.

__________
1Fel för berächnat.
2Fel för kåhltäppa.
3Fel för kalftäppa.
4Fel för fräcken.
5Fel för några.
6Fel för miählar.