A19:108                 Beskrifningen.

     Eningeböhle beståår af 2 frelsehemman, 7 1/2 öresland hwardera,
     som giör till sammans 15 öresland och en crone uthjordh till Gryta gårdh
     af 6 öresland.
A.  Åkeren dhet ena åhret, en dehl af leerjordh och en dehl
     klapper och gruus jordh,                                                20 tunnor.
B.  Dhet andra åhret af dito jordhemon till,                          22 tunnor.
C.  Höö af lillängen fracken1 och groff starr,                             30 sommar lass.
D.  Godh skough och muhlbeete så till gierdzle som weedhe brandh
     sampt annan tarfskough finnes till dhenne by.
                  Grannarna.
     Johan Ehrsson i norr gärdhen2, frelsse. } 15 öresland, 15 tunnor,  21 1/4 sommar lass.
     Som och brukar södhergärdhen2.
     Uthjordhen till Gryta,                                 6 öresland,    6 tunnor,   8 3/4 sommar lass.
                                                                         Summa,  21 tunnor,  30 sommar lass.

  Nota Bene. Dhessutan hafwer böndren een ängh som lijgger ifrån byn uthi hwilken
     uthjordhen intet interesserar uthi, all dhen stundh af dhess förra härskaper
     skall wara giordt ett byte, dhe dher gifwit till Gryta gårdh een ängh
     wedh landzwägen nohlan för Örsensbroo benamdh Törenängen
     som serdehles blifwer opfördh medh gårdh ängen och finnes dhess charta
     och deliniation på Sahlnäche chartan annoterat.

_____________
1Fel för fräcken.
2Fel för gårdhen?