A19:110                 Beskrifningen.

     Gryta gårdh fordom warit 4 crone hemman medh een uthjordh i
       Eningeböhle belägen, nu majors säthe undher lijffregemente.
A.  Åkeren dhet eena åhret leerjordh,                25 tunnor.
a.  Gruus och klapper jordh,                               5 tunnor.
B.  Dhet andra åhret leerjordh,                          27 tunnor.
b.  Gruus och klapperjordh,                                3 tunnor.
     Uthjordhen i Eningeböhle är 6 tunnor åhrligen, folio 53.
C.  Hemängen skarp hårdhwall,                                     42 sommar lass.
     Dito starr,                                                                 10 lass.
     Noch fräcken botten,                                                12 lass.
J.  Töran ängen hwars deliniation är på Sahlnäche chartan
     folio 103, hårdhwall,                                                 11 lass.
     Noch starr,                                                                 5 lass.
     Uti samma ängh,
     Uthiordz ängen i Eninge böhle starr,                             8 lass.
                                                                                                     88 lass.
     Ingen skough hwarcken till gerdzle eller weedhe-
     brandh, intet muhlbeete uthan i angarna2
     och trädzgiärdhet.
     Een humblegårdh om 900 kupor.
     Een lijten kiörsbärsträgårdh i steenbacken planterat.
     Een lijten trägårdh bredhe wedh humblegårdhen af unga
     äple och päronträn, sampt andra nödige kiöcksaker.
     Intet fiske annat än i åhn af föga wärdhe.
     Een kåhlgardh1.

                         Grannarna.
                                          Besta jordhmon. Gruus och.      Höö af ängiarna.
                                           leerjordh.          klapperjordh.  hårdhwall.  starr.  fracken3.
No 1.                  6 1/2.}         8 tunnor.           1.                13 1/4.  höö 5 3/4.  3 sommarlass.
         Uthiordhen 1 1/2.
No 2.                                     8.                      1.                13 1/4.       5 3/4.   3 lass.
No 3.                                     8.                      1.                13 1/4.       5 3/4.   3 lass.
No 4.                                     8.                      1.                13 1/4.       5 3/4.   3 lass.
                    Summa,   32 tunnor. 4 tunnor. 53 sommar lass. 23 sommar lass. 12 sommar lass.
____________
1Fel för gårdh.
2Fel för ängarna.
3Fel för fräcken.