A19:112                     Beskrifningen.

Mählby fordom bestådt af 4 hemman, af hwilka 2 frelse, nu reducerade
och 2 cronehemman, sampt några uhrfiellar i Giresta bys äghor belagne1 som
komma Mählby till, så i åker som ängh.                              
Åkeren deehlz gruus och klapperachtigh jordhmon lijtet leerblanda,       24 tunnor.
Noch moo och gruus jordh till hafra tienlig och ingen annan sadh2,           1 1/2 tunna.
Item sub signo Nota Bene. Hwarest är kiällsågh, som då wååt åhr är
intet är bärandhe,                                                                                    1 1/2 tunna.
Beståår af leer och lijtet klapper achtigh jordhmon
gruus och moojordh till hafwerjordh tienlig.

Uthjordhar och uhrfiellar uthi åker beståendhe
af gruus och moojordh iblandh backarna ytterst uthi
Giresta äghor belagne1 till hafwer jordh tienlig och mycket
swardt3 at fora4 giödzel för dhen longa wägen skull är.

                 Ängarna.
Hemängen Slåtter hagan kallat,                                     10.          5.               lass.
Een skarp hårdhwallz linda i Giresta giärdhe,                  4.                             lass.
Siötegarna hårdhwall och fräcken,                                12.                      6.   lass.
Busktegarna och på Giresta äghor belägne hardhwall5,   2.                            lass.
Ny ängen belägen emillan Giresta och Bärsta äghor,     40.                      8.   lass.

Ingen skough är till dhenne by hemmana uthan allenast twenne
skalluga steenbackar medh små eenebuskar bewäxte lijtet och skarpt
muhlbete uthwedh siön littra    , allenast en koohage kallat, uthan skough,
men slett och towigh af sälte jordh, såsom och een teppa af samma ahrt för een
hest ifall dhet skulle behöfwas då möthe eller annat arendhe6 skulle forrättas7.
Nota Bene. Elliest hafwa dhe en lijten skougzparck i norr skough, medh fleere andre byar 1 1/2 mijhl wedh pass
ifrån Mählby allenast till några lass gierdzle och stöör, som och nu är mehrendehlz uthhuggna.
Een lijten tragårdh8.
Een lijten humblegårdh.
Fijske nedhan för nyängen i åhn, een katza till hwardera gårdhen.

                   Grannarna.                                                                            Af besta.     Af sembsta.
                                                                                                               jordhemon.  jordhmon.
Twenne hemman, som wählborne fruu Maria { 5 öresland, såår ahrligen, 6 5/8 tunna. 2 1/2 tunna.  17.   13 1/2.   5 lass.
Plantingh brukar och håller kneht fore af.           5 öresland,                       6 5/8 tunna. 2 1/2 tunna.  17.   13 1/2.   5 lass.
Dhe 2 twenne är corporals boostalle9             { 5 öresland,                       6 5/8 tunna. 2 1/2 tunna.  17.   13 1/2.   5 lass.
och brukas af herr Trafwenfeldt.                       5 oresland10,                    6 5/8 tunna. 2 1/2 tunna.  17.   13 1/2.   5 lass.
                                                   Summa,      20 öresland,                    26 1/2 tunna. 10 tunnor.    68.   54.      20 lass.


____________
1Fel för belägne.
2Fel för sädh.
3Fel för swårdt.
4Fel för föra.
5Fel för hårdhwall.
6Fel för ärendhe.
7Fel för förrättas.
8Fel för trägårdh.
9Fel för booställe.
10Fel för öreslandh.