A19:114                  Beskrifning uppå ägorna.

     Furby beståår af 3:ne hemman, 2 skatte och 1 crone.
A.  Åkeren dhet ena åhret leermylla och klapper,     35 tunnor.
B.  Dhet andra åhret af dito jordhemon,                   31 tunna.
                                                                                         66 tunnor.
C.  Ängh hårdhwall och småå starr,                                             94 sommar lass.
D.  Skougen är uthhuggen och finnes nu allenast småå plantor af graan och tall
     upwuxna som doch än föga för skough kunna berächnas, muhlbeete hafwa
     dhe till nödhtorfften och een hage till hwardera hemmanet.
     Een lijten humblegårdh om några och 40 kupor till crone gårdhen.

                                      Grannar                                                             Uthsädhe åhrligen.  Höö.
1.  Södher gårdhen Anders Nihlsson skatte,            13 öresland,                     10 6/8 tunna.  30 sommar lass.
2.  Millan gårdhen Johan Ehrsson skatte,                  9 1/2 oresland,                   7 7/8 tunna.  20 lass.
3.  Norrgårdhen herr leutnanten Bengt Wåhlbergh, 17 öresland 8 penningar, 14 3/8 tunna.  44 lass.
                                                                                             Summa,            33 tunna.       94 lass.
E.  Een uhrfiäll, Falle kallat som lydher undher
     Staby gårdh.