A19:116                  Bysens beskrfning1.                                 Af besta.  Af sembsta. Höö hårdhwall.
                                                                                       jordhmon. jordhmon.  sommar lass.
     Säfwabroo beståår af 2:ne hemman, 1 accademie och 1 crone.
A.  Åkeren i norr giärdhet leerjordh,           23 tunnor.
B.  Moojordh,                                             4 tunnor.
                                                                             27.
C.  Södher giärdhet leerjordh,                    23 tunnor.
D.  Moojordh,                                             1 tunna.
                                                                             24.
E.  I wreetarna,                                            3 tunnor.
     Som ey högre kan rächnas för dhen swaga jordhmon skull.
                               Summa in alles,           54 tunnor.
     Nota Bene. Löper åhrligit uthsädhe här af till begge
     hemmanen nembligen 27 tunnlandh och höö af
     begge ängarna hårdhwall 34 lass.
F.  Af bagge2 ängarna blifwer höö då medhelmottigh gräswäxt
     är medh rögningen hårdhwall,                      34 sommar lass.
G.  Skough och muhlbeete till nödhtorfften, men intet annat fijske än i åån
     ofwan för Säfwa qwarn.
H.  Een lijten backstugu på ägorna.
J.  Nota Bene. Crone bondhen hafwer och 2:ne uhrfiellar i Ransta giärdhe
     på hwilka åhrligen sås  2 1/2 tunna, godh leerjordh,
     föruthan dhet uthsädhe han hemma i bohlbyn hafwer.

                        Grannarna.
1.  Accademie bondhen
     äger 18 famnar och 5 qwarter
     á 6 ahlnars stångh,                                                  13 1/3.    2 1/3.     19 1/3.
2.  Cronebondhen Hans Andersson
     hafwer 15 famnar,                                                     9 2/3.     1 2/3.    14 2/3.
     Uhrfiellarna i Ransta giärdhe,                                     2 1/2.
                                                           Summa,           25 1/2.      4.        34.
        Inga fleere lägenheeter är till dhenna by.
K.  Dhenne åker kommer accademiebondhen till.


_______________
1Fel för beskrifning.
2Fel för bägge.