A19:118(Beskrivning:)
     Garpboda eenstackat hemman crone, ligger innom hanck och stöör.
A.  Åckern det ena åhret består af leermylla til,                        4.
     Tallmoo och giäsjord,                                                         6.
                                                                                             10 tunneland.
B.  Det andra åhret af lijka uthsäde och jordmohn leermylla,     4.
     Tall och giäsjord,                                                                6.
                                                                                             10 tunland.
C.  Höö, starr och mossbottn med buskasie bewaxt1 till,        20 sommarlass.
D.  Een lijten beetzhaga, ingen skoug hwarken til gierdzle eller weedebrand,
     intet muhlbete, utom moste om sådandt tillita andra.
     Åhrligit uthsäde, första graden 4 tunlandh, fierde graden 6 tunland.
     Hööet andra graden, 20 sommarlass starr.


Denne beskrifning är således funnen effter frambledne landmätare
Arossanders concept

_____________
1Fel för bewäxt.