A19:124                     Beskrifningen.

     Öfwra Trangbygge består af 2 hemman á 8 öresland hwardera.

A.  Åkeren dhet ena åhret är leer mylla klapperachtig,                   13 tunnor.
A.  Skougzjordh, sampt gruusjordh stenigh,                                     4 tunnor.
a.  Giassjordh1 något sanck medh ängwrethen,                                2 tunnor 15 cappar.
                                                                                                                 19: 16.
B.  Dhet andra åhret är leermylla lijtet klapperachtigh,                      9 tunnor.
B.  Grundh och stenigh skougzjordh,                                               7 tunnor.
b.  Giässjordh medh ängz wrethen,                                                  2 tunnor 16 cappar.
                                                                                                                     18: 16.
C.  Ängarna beståå dehlz af hårdhwall, dehlz starr och mossbotten, 76 sommar lass.
D.  Torparens uthsädhe moojordh, dhet ena åhret,                           2 tunnor 8 cappar.
E.  Dhet andra,                                                                               2 tunnor 4 cappar.
F.  Dhet andra torpet Sättra bemält, dito jordhemon dhet ena åhret, 2 tunnor.
G.  Dito andra åhret,                                                                       2 tunnor 4 cappar.
H.  Biörckbodha dito jordhemon, ena åhret                                                 24 cappar.
J.  Dhet andra,                                                                                            24 cappar.
K.  Höö till Sättra torparens, een dehl af byängen hårdhwall och starr,         6 sommar lass.
L.  Biörckbodha ängh dito jordhemon,                                                        6 sommar lass.
M.  Skough finnes till denne by af tall och graan, så till gierdzlefångh som
     weedhebrandh, sampt godh timberskough, godt muhlbeete, intet fiske,
     uthan i åmunn, hwilket ey berächnas kan.
N.  Een miöhlqwarn medh 2:ne paar stenar och öfwerfallz watten.
     Item en uthjordh i Tångh, som förr lydt till byn, men nu saldh2 af böndherne
     och possideras af wählborne directeuren herr Johan Sölfwerkrantz och är 20 pen-
     ninge landh som kiöpebrefwet uthwijsar.
             Åhrligtt uthsädhe som böndren häfda.
                                                                         Höö sommar lass.
                           1 graden.   3 graden.  4 graden.   1 graden.  2 graden.
1.  Per Nihlsson,    5:  16.       2:  24.       1:  8.            6.             12.
2.  Johan Hansson, 5:  16.       2:  24.       1:  8.            6.             12.
     Ifrån sion3 signo NB och ända åhn bortåth till littra N är skillnadhen
     emellan Öfre Tranghbygge och Nedre Tranghbygge eller Sättesgårdhen,
     men ifrån littra N och till littra O är äghoskillnadhen emellan
     Öfra Trangbygge och Fiskeby up till häradzskillnadhen.

____________
1Fel för giässjordh.
2Fel för såldh.
3Fel för siön.